Inkom Logo

За поуспешно и ефикасно решавање на проблемите на граѓаните со закон е воведена приватна геодетска пракса, преку основање на приватни геодетски трговски друштва за геодетски работи и трговци поединци - овластени геодети.

Inkom Logo

Компанијата Инком инженеринг е формирана во 1989 година и успешно работи од тогаш. Изведените и проектираните објекти се доказ за квалитетот и професионалноста на нашето работење.