Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

ОДРЖАН СОСТАНОК НА ДИРЕКТОРОТ НА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ПАВЕЛ ШАТЕВ СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СУДИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – 17.1.2019 ГОДИНА

 | 17/01/019


На 17 јануари 2019 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, директорот на Академијата, Проф.Д-р Наташа Габер Дамјановска одржа состанок со претседателот на Здружението на судии на Република Македонија г. Џемали Саити, судија во Врховен суд на Република Македонија.

На состанокот беа дискутирани заложбите за унапредување на соработката помеѓу двете институции, како и тоа да се разгледаат сите можности за давање свој придонес во унапредување на квалитетот на правосудството воопшто.

 

Во оваа прилика, г. Џемали детално ја презентираше работата и дејноста на Здружението на судии на Република Македонија, со што се отвори можноста попрецизно да се увидат можните следни чекори за остварување на соработка.


Повеќе

ОДРЖАН СОСТАНОК НА ДИРЕКТОРОТ НА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ПАВЕЛ ШАТЕВ СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА АМБАСАДАТА НА САД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПРЕДАВАЧИ НА АКАДЕМИЈАТА – 16.1.2019 ГОДИНА

 | 17/01/019


На 16 јануари 2019 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, директорот на Академијата, Проф.Д-р Наташа Габер Дамјановска одржа работен состанок со г. Џон МекНил, постојан правен советник во Амбасадата на САД во Република Македонија и дел од предавачите на Академијата.

Состанокот се однесуваше на подготовката на следната активност организирана во соработка помеѓу Академијата и амбасадата на САД.

 

Исто така, директорот на Академијата ја искористи оваа прилика на г. МекНил да му врачи плакета во знак на благодарност за досегашната плодна соработка во организација на голем број настани од различен тип.


Повеќе

СОСТАНОК НА ДИРЕКТОРКАТА НА АКАДЕМИЈАТА СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА АМБАСАДАТА НА ФРАНЦИЈА ВО СКОПЈЕ 16.1.2019 ГОДИНА

 | 17/01/019


На 16 јануари 2019 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, директорката Проф.Д-р. Наташа Габер Дамјановска, одржа средба со амбасадорот на Франција Н.Е. Кристијан Тимоние, аташето за соработка, г-а Жули Маравал и шефот на кабинетот на амбасадорот, г-а Жакелин Поп Ангелова.

На состанокот, директорот на Академијата посака добредојде на претставниците амбасадата на Франција во Република Македонија и ја истакна решителноста во заложбите на Академијата, досегашната соработка да продолжи, а воедно и да се унапреди. Исто така,  беа претставени новите органи на Академијата, а воедно накратко се презентираа и начинот и динамиката на моменталното работење.

 

Од страна на претставниците на амбасадата на Франција  особено беше истакнато како значајно за претстојната соработка искуството на новото аташе за соработка, г-а Жули Маравал, кое ќе придонесе во работењето и исполнувањето на мисијата и визијата на Академијата.


Повеќе

ПOВИК ЗА AПЛИКАЦИИ ЗА ОБУКИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД СТРАНА НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА ЗА ОБУКИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО

 | 16/01/019


Европската мрежа за обуки во правосдуството (EJTN) е главната платформа и промотор за обука и размена на знаења за европското судство. EJTN ги претставува интересите на над 120.000 европски судии, обвинители и судски тренери ширум Европа.

 

Формирана во 2000 година, областите на интерес на ЕЈТН вклучуваат ЕУ, граѓанско, кривично и трговско право и обука за лингвистиката и општествените прашања. Визијата на EJTN е да помогне да се поттикне заедничка правна и судска европска култура.

 

EJTN развива стандарди за обука и наставни програми, ги координира разменувањата и програмите за обука на судството, дистрибуира експертиза за обука и промовира соработка помеѓу институциите за обука на судството на ЕУ.

 

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве известиме дека за тековната година, Академијата ја обновува соработката со EJTN, со што се отвора и можноста да се номинираат учесници и од правосудството во Република Македонија.


Повеќе

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ПАВЕЛ ШАТЕВ И КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – 15.1.2019 ГОДИНА

 | 15/01/019


На 15 јануари 2019 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, директорот на Академијата, Проф.Д-р Наташа Габер Дамјановска потпиша меморандум за соработка со претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија,  м-р Нора Алити.

На средбата особено беше истакнато меѓусебното задоволство за ажурноста во остварување на оваа соработка, која меѓу другото ќе опфаќа и заедничка организација на проекти од заеднички интерес, размена на информации за активностите на двете институции, предлагање на теми и организирање на активности, размена на предавачи, ќе се овозможи користење на правна литература и публикации, соработка во организација и учество на настани за промоција на Академијата и Комисијата и презентација на судиската и јавнообвинителската професија пред публика/слушатели  определена/и од страна на Комисијта и презентација на законските функции и стварната надлежност на Комисијата пред публика/слушатели  определена/и од страна на Академијата, соработка при организација на симулацијата на судски процеси, за реализација на практични обуки за слушателите на почетна и континуирана обука.


Повеќе

ПOВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НA МOЖНИ ПРЕДАВАЧИ НА АКAДЕМИЈАТА

 | 14/01/019


Почитувани,

 

Академијата за судии и јавни обвинители е во фаза на изготвување на предлог-  листа на предавачи согласно измените на Законот за Академија за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“, бр. 20/15, 192/15, 231/15, 163/18).  Истовремено, Академијата ќе ја ажурира и постојната листа на предавачи, во согласност со новите Законски услови.

За таа цел, Академијата за судии и јавни обвинители објавува јавен повик за пријавување на можни предавачи на Академијата и воедно ги повикуваме сите заинтересирани кои не се на постојната листа на предавачи, а  ги исполнуваат објективните услови предвидени во законот да се пријават по овој  јавен  повик.

Согласно член 44 став 1  од  Законот за Академија за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“, бр. 20/15, 192/15, 231/15, 163/18)  предавачи на Академијата се домашни и странски судии и јавни обвинители, адвокати, нотари, медијатори, извршители, раководни административни службеници и универзитетски  професори, кои се ангажираат во програмите за почетна и програмите за континуирана обука на Академијата. Исто така  можат да бидат и лица кои имаат завршена обука за тренинг на предавачи организиран од Академијата.

Согласно законските услови кои треба да ги исполнуваат заинтересираните, наведени  во член 44 став 1  по повикот за предавачи на Академијата потребно е да приложат:

- Биографија од која може да се потврди дека имаат најмалку 8 (осум) години  работно искуство во областа за која се пријавуваат за предавачи;

- Потврда дека со  правосилна пресуда  не се осудени за кривично дело на безусловна казна затвор од шест месеци;

- Потврда дека со  правосилна пресуда  не им е  изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност за кривично дело или прекршок поврзани со злоупотреба на судиската или јавнообвинителската фуккција;


Повеќе

free sex video cheap anello backpack NCS European News Web NCS European websites cheap yeti cup cheap tumi backpack free sex movie Ncs Shopping cheap hydro flask Water bottle Japan porn video