Даноци

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари - мај 2013 во однос на просекот за 2012 година изнесува 1,1%. Овој процент се користи за пресметка на месечната аконтација на данокот на добивка за месец МАЈ 2013.

Повеќе

Плати

Со предложените измени во Законот за придонеси, обврзници на придонесите од плата ќе бидат и управителите, извршните директори и членовите на управен одбор на трговско друштво кои не се во работен однос кај исплатувачот.

Повеќе

Новости

НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година која изнесува 3,75%.

Повеќе

Календар

15-ти Јули рок за поднесување на ДДВ пријава за месечните и тромесечните обврзници.

Повеќе

Ncs National news cheap Ncs gymshark Yoga clothing NCS European News Web free sex movie Ncs's News free sex video NCS NEWS web cheap Ncs tumi backpack Japan porn video NCS European News Web