ћ≈Ќ»
«а нас

јдвокатската канцелариЉа ћј– ќ¬— ј & AЌƒ–≈¬— » e основана во 1997 година од страна на адвокат ћирЉана ћарковска-јндревски. Ѕлагодарение на професионалиот пристап во работеЬето и целосната посветеност на клинетите нашата канцелариЉа успешно функционира повеЭе од 15 години.

ќд самиот почеток адвокатската канцелариЉа ћј– ќ¬— ј & јЌƒ–≈¬— » е ориентирана во работеЬето на полето на деловно, трговско, финансово, трудово право, авторски права и права од индустриска сопственост, облигационо право и останати правни области

«а повеЭе од 15 години постоеЬе,  анцелариЉата прерасна во една од наЉуспешните адвокатски канцеларии во –епублика ћакедониЉа. Ќашиот успех произлезе од волЉата на клиентите да ни ги доверат нивните наЉважни правни и деловни прашаЬа во овоЉ динамичен пазар, како и значаЉни судски спорови. ќд тие причини бевме во позициЉа да го прошириме нашето работеЬе во соседните земЉи, посебно —рбиЉа, но вклуваЉЭи ги и  осово, Ѕосна и ’ерцеговина, ЅугариЉа како и јлбаниЉа. ¬о текот на 2006 година, адвокатската канцелариЉа ћј– ќ¬— ј & јЌƒ–≈¬— » го прошири своето деЉствуваЬе и надвор од границите на ћакедониЉа, отвараЉки преставништво во Ќиш, –епублика —рбиЉа.

ћ»—»£ј, ¬»«»£ј » ÷≈Ћ»

¬о текот на долгогодишно искуство во работеЬето успешно Ља остваруваме нашата мисиЉа па денес сме деловно ориентирана правна фирма специЉализирана за даваЬе на правни услуги на домашни и меГународни компании и финансиски организации во врска со сите аспекти на деловното право. ‘ункционираме како независна правна фирма со широки меГународни контакти и перманентна соработка со водечките меГународни правни фирми, како во регионот, така и пошироко.

 ако професионален тим преку максимална посветеност во работеЬето, на нашите клиенти им овозможуваме правна помош и подршка во сите сфери од нивното работеЬе. ѕомагаме во нивниот развоЉ активно учествуваЉЭи и подржуваЉЭи ги во нивните идеи и инвестиции. «а нас како канцелариЉа е важно клиентот да се чувствува сигурно при донесуваЬето на своите одлуки, знаеЉЭи дека нашиот тим го подржува во целокупниот процес на инвестираЬе, работеЬе, развоЉ и етаблираЬе на пазарот. Ѕлагодарение на нашата посветеност Ља остваруваме нашата цел исполнуваЉЭи ги очекуваЬата на нашите клиенти нудеЉЭи постоЉана, интегрална и високо квалитетна правна услуга.

ƒеЉности

«а своите клиенти, ћарковска & јндревски обезбедува професионална услуга по наЉвисоките возможни стандарди. –азбираЬето на понекогаш комплексната и ризична бизнис клима и средина во регионот надополнета со вештините, долгогодишното искуство, познаваЬето на инвестициона легислатива не прави да се чуствуваме удобно, кога клиентот е успешно советуван и застапуван во неговите проекти.

¬оглавно, нашата канцелариЉа деЉствува во сферите на припоЉуваЬе и превземаЬе на компании, енергетика и концесионираЬе, приватизациЉа, реструктурираЬе, финансии и банкарство, интелектуална сопственост и новите технологии, сферата на осигуруваЬе, стопански спорови, недвижности, застапуваЬе на клиенти во процесни судски, вработуваЬе на странци во –епублика ћакедониЉа, работни спорови и мобинг, вонпроцесни и управни постапки, постапки за извршуваЬе, инициЉативи пред ”ставен —уд, како и постапки по жалба пред ≈вропскиот —уд на правдата и пред меГународни арбитражи, застапуваЬе во преговори, алтернативно решаваЬе на конфликти и спорови и слично.

¬о секоЉа од овие области, нашиот тим на искусни правници овозможува висок квалитет и услуга со коЉа се обезбедува и постигнува соодветно и вистинско решение за клиентот.

Ќашата канцелариЉа им широко искуство во превземаЬе на големи и мали производствени и деловни потфати во ћакедониЉа.

—о отвараЬето на македонскиот пазар за странските инвеститори во последните пет години, нашата канцелариЉа е претежно орентирана кон застапуваЬе на странски клиенти и приватизациЉа на македонските државни капацитети.

Ќудиме услуги од областа на корпоративното право, во поглед на припремаЬе на комерциЉални договори, внатрешни акти, правилници, колективни договори, решениЉа, припрема на сценариЉа за одржуваЬе на собрание на акционери и одбор на директори и др.

—огласно потребите на клиентите јдвокатска канцелариЉа ћј– ќ¬— ј & јЌƒ–≈¬— », преку своите искусни вработени на своите клинети им нуди наЉпрофесионални услуги од областа на облигационото право.

≈дно од наЉголемите и наЉатрактивните превземаЬа во ћакедониЉа беше спроведена од страна на јдвокатската канцелариЉа ћј– ќ¬— ј & јЌƒ–≈¬— ».

јдвокатската канцелариЉа ћарковска & јндревски на своите клиенти им нуди адвокатски услуги од областа на трудово право кои се состоЉат во изготвуваЬе на договори за вработуваЬе, одлуки и решениЉа на ниво на работодавец, приЉава и одЉава на работници во ј¬–ћ и ‘«ќ.

«аштитата на правата од индустриска сопственост, авторските и други сродни права во време на голема конкурентност на пазарот покраЉ професионална обврска претставува и лично задоволство на вработените во нашата канцелариЉа како застапници за заштита на правата на клиентите во овие области.

јдвокатската канцелариЉа ћј– ќ¬— ј & јЌƒ–≈¬— » работеше на многу проекти за концесионираЬе на добра од општ интерес во ћакедониЉа во областа на енергетиката, како и во областа на експлоатираЬе на руда и минерали и изнаоГаЬе на нови обновливи извори на енергиЉа.

јдвокатската канцелариЉа ћј– ќ¬— ј & јЌƒ–≈¬— » има големо искуство во областа коЉа се однесува на заштита на конкуренциЉата односно во постапките за прибавуваЬе на одобрениЉа за концентрациЉа.

«аедно со едни од водечките локални компании за ревизиЉа и финансиско советуваЬе, ‘»Ќ ќ и ƒ»ћ»“–ќ¬ –≈¬»«»£ј, нудиме комплетно правни и финансиски, сметководсвени и услуги на советуваЬе, што е многу важно за странските фирми (државни и приватни).

»маме големо искуство во драфтираЬе и преговараЬе во склучуваЬе на договори во врска со комуникации, како што се интерконекциЉа, роаминг, договори за дистрибуциЉа и слично.

Ќие сме правен застапник на светски реномирани банки, како што се германските VOLKSBANK и RAIFAISEN BANK, како и јгенциЉата за санациЉа на банки на √ерманиЉа во судски постапки за обезбедуваЬе и наплата на парични побаруваЬа во –епублика ћакедониЉа.

Ќашиот тим

Ќашите соработници Эе ве советуваат и Эе ¬е застапуваат во сите првни области на трговското и деловно право, како и други области на граГанското право. Не добиете врвна услуга во работеЬето на компаниЉата, во инвестираЬето од странство во –епублика ћакедониЉа, како и од –епулика ћакедониЉа во странство.

Ќашата канцелариЉа е една од ретките коЉа е екипирана, обучена и лиценцирана за медиЉациЉа, стручна во сферата на алтернативно решаваЬе на спорови, со можности за компаративно следеЬе на европската регулатива во оваа сфера.

“имот на јдвокатската канцелариЉа ћј– ќ¬— ј & јЌƒ–≈¬— » го сочинуваат 11 правници, адвокати, експерт консултант и останати соработници, тим коЉ знае да се справи со притисоци и кратки рокови се со цел да Ља пронаЉде вистинската опциЉа и одржи вашата инвестициЉа.
 

 
ћирЉана ћарковска
јдвокат (основач и менаЯер)
 
 

јлександра  остовска
јдвокат

 атерина ЅошковиЭ
јдвокат

ƒаниела ѕоповска √еоргиевска
ќфис менаЯер и администратор
 

БорГи ѕавлов
ѕостар правен советник

ѕетар Ѕлажевски
—тручен соработник
 
ћ-р ћиле ƒолдуров
—тручен соработник

 

 лиенти

Ќашите клиенти се од областа на производството, финансиите, осигуруваЬето, тешката индустриЉа, црната и обоената металургиЉа, рударството, телекомуникациите, транспортот и индустриските сервиси и логистика, агенции, фондации, меГународни владини и невладини организации и стопански комори.

ћј– ќ¬— ј & јЌƒ–≈¬— » постоЉано застапува неколку домашни и странски компании и застапништва во ћакедониЉа: ≈уромак Ѕрокер,  роациЉа ќсигуруваЬе, јутомотив, New Yorker, »деа ѕлус, ЌјЎј “¬, ѕ—“ ’олдинг, PSD Group, ∆урнал, ‘итофарм, Aксон “реЉдинг, ћелон —олушнс, —топанска  омора на –.ћ., ѕовардарие, ѕерпетум ћобиле, Laro Kitchen Service, Albatros, BDO, ≈уромак контрол, Sectron, ћекиците од —тража, Total Logistic, Total Brands.

 онтакт

јдвокатска  анцелариЉа
"ћј– ќ¬— ј & јЌƒ–≈¬— »"

ул. ќрце Ќиколов бр. 75, 1000 —копЉе,
–епублика ћакедониЉа

 

“ел/ факс: + 389 (0) 2 3129 240
“ел/ факс: + 389 (0) 2 3238 724

¬еб страница: www.m-a.mk
E-mail адреси:

 

 анцелариЉа во –.—рбиЉа

ул. £еронимова 15, 18000 Ќиш,
–.—рбиЉа

√оре
National news European News Web cheap fjallraven backpack зЊОе•≥жШОжШЯ cheap hydro flask cheap gymshark clothes ељ©з•®еЉАе•Ц Video porno дЄКиѓБжМЗжХ∞(000001)жМЗжХ∞зВєиѓД cheap anello backpack