Energy

Ова е течно органско ѓубриво кое е богато со голем број на органски биоактивни стимулатори( хумусни и фулво киселини, растителен екстракт, витамини, ферменти и др.), кои се екстрахирани од леонардите.

повеќе image

Npk 1 (12-4-6) + ME

Во ова течно ѓубриво доминира Азот (N). Азотот (N)го стимулира растот и развојот, т.е ја зголемува вегетативната маса на растението. Присуството на Фосфор (Р) и Калиум (К) и микроелементите во составот го стимулираат цветањето, создавањето на цветни папки, гоење и зреење на плодовите, како и поголема отпорност на суша.

повеќе image

nPk 2 (6-12-4)+ ME

Во ова ѓубриво доминира фосфор (Р). Фосфорот (Р) го стимулира создавањето на цветните папки, нивно подобро отварање и цветање. Но, присуството на Азотот (N) и Калиум (К) како и микроелементите во Npk 2 овозможува поголем квантитет и квалитет кај растенијата.

повеќе image

Течно ѓубриво 2025

Дејство: Азотот има многу голема улога при формирањето на вегетативната маса кај земјоделските култури. Влегува во состав на разни органски соединенија, учествува во голем број физиолошко-биохемиски процеси во растението, како и во оксидоредукциските процеси, од кои зависи општиот раст, развој и плодоносење кај растенијата.

повеќе image

nPk 3 (8-8-8) +ME

Ова е минерално течно ѓубриво со изедначен состав, кое тежи кон правилен баланс на хранливите елементи. Азотот (N)е важен биоген макроелемент кој учествува во голем број биохемиски и физиолошки процеси во растението. Тој покрај другото го стимулира растот и развојот, односно ја зголемува вегетативната маса кај растенијата.

повеќе image
page_image

Chelan sol 20-20-20+T.E

Ова е минерално-кристално ѓубриво произведено од најдобрите и најквалитетните суровини кои не содржат штетни хлориди.

повеќе
page_image

Nutrigold NPK 4-6-48 + TE

Oва е целосно растворливо кристално-минерално ѓубриво со доминантна калиумова компонента. 

повеќе
page_image

Gardening set Fertilizers 3 in 1

Сетот за градинарство е модерен производ при одгледување на културите, но е одличен за примена во цвеќарството каде што дава одлични резултати со неговото користење.

повеќе

Наши Партнери


NCS NEWS web cheap Ncs hydro flask Water bottle cheap Ncs yeti cup cheap Ncs anello backpack free sex movie NCS European websites cheap Ncs off white Sportswear Ncs's News cheap Ncs tumi backpack Ncs Shopping