Телефонски Број: +389 2255 1068

Добредојдовте во Екоцентар97

Екоцентар 97 е фирма која што е посветена на рециклирање повеќе од 20 години. Основна дејност
на фирмата е откуп, собирање и примарна преработка на отпад од обоени и необоени метали.

Покрај обоени и необоени метали, нашата фирма се занимава со отпад од електрична и
електронска опрема, акумулатори, батерии, стари возила и кабли. Исто така вршиме анализи со
XRF спектрометар, како и услугата управување со отпад.

ISO сертификати и дозволи

Екоцентар 97 ги поседува сите потребни дозволи за работа, како и 4 ISO сертификати.

Број на клиенти
Рециклирани метали (тони)
Рециклиран електронски отпад (тони)
Рециклирани батерии

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ДА ГИ СЛЕДИТЕ НАШИТЕ НОВОСТИ!

dev