контакт телефон: 02 2033 453

ELTE Logo
 • Изведба на гасоводна делница
  блок станица 5 - Неготино






  Повеќе

  Sample image
 • Изведба на дел од гасоводна делница Клечовце - Штип
  Вентилска станица BVS 6 Ø700






  Повеќе

  Sample image
 • Работни активности на допрема
  на јаглен во ТЕ Пљевља,
  Р. Црна Гора






  Повеќе

  Sample image
 • Изведба на топол убод со HOT
  TAP машина под притисок

  - Приклучоци на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје со топол убод во присуство на гас (DN50 ÷ DN 400)

   

  Sample image
 • Машинско монтажни работи на
  гасни котлари

  - СУГС Ѓорѓи Димитров Скопје
  - СУГС Здравко Цветковски Скопје

   

  Sample image
 • Машинско монтажни работи на вреловоди со предизолирани
  цевки DN 350/DN 600

  Населба Автокоманда Скопје - 1480 m’
  Железара Скопје - 3170 m’

   

  Sample image
 • Електро - машинска монтажа на Багер SRs (H) 1050.23/2.0

  РЕК Битола - 2009, 2010 год.
  Извршена електро – машинска монтажа на Багер CPc (x) 1050.23/2.0 на плато во Рудник Суводол, РЕК Битола.

   

   

  Повеќе

  Електро - машинска монтажа на Багер SRs (H) 1050.23/2.0
 • Електро - машинска монтажа на Одлагач А2Rs (B) 5500.60

  РЕК Битола - 2009 год.
  Успешно извршена електро – машинска монтажа на Одлагач А2 Pc-B 5500.60 на плато во Електрана, РЕК Битола.

   

   

  Повеќе

  Електро - машинска монтажа на Одлагач А2Rs (B) 5500.60
 • Ремонт на турбина ZAMECH
  13K 125

  РЕК Oсломеј - Ремонт 2009 год.
  За време на редовниот годишен ремонт во 2009 год. беше извршен ремонт на турбина во РЕК Осломеј, Кичево

   

   

  Повеќе

  Ремонт на турбина ZAMECH
 • Монтажа на нова машинска хала

  HPP Mатка - Реконструкција 2007, 2008 год.
  Во периодот од 2006 до 2008 беше извршена модернизација на HPP Матка со изградба на нова машинска хала и монтажа на целокупната машинска опрема

   

   

  Повеќе

  Монтажа на нова машинска хала
 • Машинско-Монтажни работи
  на гасоводен систем

  Скопје 2011 год.
  Изведување на машинско-монтажни работи за приклучна делница на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје

   

   

  Повеќе

  Машинско-Монтажни работи на гасоводен систем
Превземи каталог

За ELTE

LogoЕЛ ТЕ Инженеринг оформена е во 1999 година. Управувана е во менаџерски стил и добро развиена организациска култура чиишто доминантни вредности и норми се развиваат постојано и стануваат релативно издржани обележја во животот во организацијата.

ЕЛ ТЕ Инженеринг е компанија која е специјализирана за ремонт, монтажа и одржување на опрема во енергетиката и машинството на широк круг на компании, од мали компании до стратешки енергетски објекти.

ELTE Хидро

LogoЕЛ ТЕ Хидро е оформена во 2010 година, основана од ЕЛ ТЕ Инженеринг Д.О.О. – Скопје. Основната дејност на ЕЛ ТЕ Хидро е проектирање и изградба на мали хидроелектрични централи во Р. Македонија

Kонтакт

Адреса:
ул. Желево 2/2-10
1000 Скопје
Р. Македонија

тел:(+389 2) 2033 453: 2033 473
факс: (+389 2) 2033 454
web: www.elte-inzenering.com.mk
email: [email protected]
email: [email protected]