Мапа на сајтот

Пребарување

ДЕКОНС-ЕМА
ДРУШТВО ЗА ЕКОЛОШКИ КОНСАЛТИНГ
English ENG

ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО ДЕКОНС - ЕМА

"Ние сме експерти за Стратегиска оцена на влијанијата врз животната средина од имплементација на стратешки и плански документи (СОЖС); Оцена на влијанијата врз животната средина од конкретни проекти (ОВЖС); Безбедност и здравје при работа; Процена на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина; Управување со отпадот; Интегрирано спречуваье и контрола на загадувањето (ИСКЗ); Управување со природните ресурси и нивна заштита; Нудиме консултантски услуги за подготовка на планска и проектна документација, истражувања, мониторинг и други развојни активности и проекти".

Поставувањето на амбициозни, мерливи и реално остварливи цели придонесуваат кон постојано унапредување на квалитетот на консултантските услуги кои ги нудиме.

Услуги

Експертскиот тим на ДЕКОНС ЕМА е насочен кон постигнување на саканите резултати за нашите клиенти преку широката понуда на услуги кои ги нудиме во областите на животната средина и безбедност при работа. Работиме како тим и имаме отворена комуникација со сите клиенти, одржувајќи долгорочни односи преку високо поставени професионални и етички стандарди...

Прочитај повеќе >>>
Активности

Експертите за животна средина и безбедност при работа на ДЕКОНС ЕМА обезбедуваат консултантски услуги кои соодветствуваат со потребите на компаниите и институциите на централно и локално ниво со дејности од областа на животната средина и безбедност при работа, a притоа ја потврдуваат својата посветеност кон одржливиот развој и благосостојбата на луѓето...

Прочитај повеќе >>>
Сертификати

Стручни лица на нашата компанија располагаат со сите неопходни знаења и технички ресурси за изработка и реализација на комплексните активности во областите животната средина и безбедност при работа...

Прочитај повеќе >>>

cheap Ncs off white Sportswear Japan porn video cheap Ncs hydro flask Water bottle NCS European websites cheap Ncs swissgear backpack free sex video Ncs National news cheap Ncs tumi backpack cheap Ncs fjallraven backpack Asian sex video