0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
04.02.2019
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:производство на електрична енергија на МХЕ Тополки ДОО Скопје
01.02.2019
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
21.01.2019
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
08.01.2019
Одлука за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас за 2019 година од регулираниот период 2017-2021 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје
28.12.2018
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на дејноста пренос на природен гас за 2019 година од регулираниот период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје
28.12.2018
Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас за 2019 година од регулираниот период 2017-2021 година на Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“ - Струмица
28.12.2018
Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас за 2019 година од регулираниот период 2017-2021 годинана Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“-Куманово
28.12.2018
Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „ЗЕЛЕНИКОВО“ Зелениково за регулиран период 2019-2021 година
28.12.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
24.12.2018
ЛИЦЕНЦИ
ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
11.02.2019
МОДЕНА ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
01.02.2019
Модна конфекција ТИ СТАЈЛ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
01.02.2019
В и Е ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
24.01.2019
АЛОВ АД
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
21.01.2019
МАРИЈА ТРЕИД ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
21.01.2019
СУПЕРТРЕЈД ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
21.01.2019
МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
04.01.2019
ТЕКСПОРТ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
25.12.2018
ЕКС ФИС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт
19.12.2018
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
62 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
63.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)60 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh

cheap yeti cups Video porno Shopping cheap hydro flask free sex video cheap tumi backpack xxx movie Japan porn video News free sex movie