Кипс - ком
софтвер, хардвер и
консултантски услуги

- контакт информации

ул.“Васил Ѓоргов“ бр. 45

се наоѓаме во просториите на
Заводот за ортотика и
протетика „Славеј“

1000 Скопје, Р. Македонија
тел: + 389 (0)2 3 111 123;
факс: + 389 (0)2 3 111 123;
е-пошта: [email protected]
веб: www.kips.com.mk


- локација


Изработени проекти:
КИПС – КОМ обезбедува услуги од следниот вид:

- Изработка на софтверски програми (деск топ апликации)
- Изработка на WEB страни и WEB апликации
- Продажба на компјутери и компјутерска галантерија (висока класа на компјутери од марката DELL и IBM како и принтери од марките HP и EPSON)
- Оддржување на компјутерска опрема
- Мрежна инсталација

Листа на дополнителни активности што ги извршува Кипс-ком во доменот на деловен консалтинг:

     Воведување на меѓународни стандарди и барања според:
      •     ISO 9001:2008 - стандардот за менаџмент со квалитет,
      •     ISO 14001:2004 - стандардот за менаџмент со животна средина,
      •     OHSAS 18001:2007 - стандардот за менаџмент со безбедност и здравје при работа,
      •     ISO 22000:2005 - стандардот за менаџмент со безбедност на храна,
      •     HACCP - барања за безбедност на храна,
      •     ISO 17025 - акредитација на лаборатории,
      •     ISO 17020 - акредитација на инспекциски тела,
      •     SE - безбеден производ.

    Проверка (аудит) на горенаведените стандарди и барања:
      •    Интерна проверка (аудит) во организација,
      •    Пред сертификациска проверка (аудит) во организација,
      •    Проверка (аудит) во организација од страна на клиент, партнер или друга заинтересирана страна.

Планирање, оптимизирање и контрола на процеси во организација,
Дефинирање и нормирање на работни места,
Реинженеринг.
Референтна листа:

NCS European News Web free sex movie cheap Ncs gymshark Yoga clothing NCS European News Web NCS European websites cheap Ncs hydro flask Water bottle cheap Ncs swissgear backpack Asian sex video free sex video cheap Ncs tumi backpack