РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ ОТПАД

null

РАСПОРЕД ЗА МЕТЕЊЕ УЛИЦИ

-3°

претежно облачно

СЕКТОР ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

- Одделение за јавна хигиена
- Оддел за одржување на јавна чистота
- Одделение за хортикултура
- Оддел за одржување на папркови и зеленило

Раководител на одделение паркови и зеленило
Даре Цветаноски
048/428-992
070/356-758

СЕКТОР ЗА СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ДЕПОНИРАЊЕ НА ОТПАД

- Одделение за собирање, транспорт и депонирање на отпад
- Оддел за собирање и транспорт на отпад
- Оддел за згрижување на животни скитници.
- Одделение за депонирање на отпад
- Оддел за селекција на отпад
- Одделение за одржување на механизација, возила и опрема.

Раководител на Сектор за собирање транспортирање и депонирање на отпад
Љупчо Велески
048/428-992
071/278-973

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ГРОБИШТА

- Одделение за гробишта
- Оддел за одржување на гробишта
- Одделение за хортикултура
- Одделение за капела

Раководител на Сектор гробишта
Виолета Петреска
048/412-902
070/208-103

Нови Гробишта
048/412-902

Стари Гробишта
048/424-108

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

- Одделение за финансии
- Одделение за сметководство
- Одделение за комерција
- Одделение за АОП

Помошник директор за економско правни работи
Снежана Николова
048/428-992
071/340-330

Раководител на Сектор за финасиско работење
Снежана Трумпеска
071/348-679

СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

- Одделение за општи и правни работи
- Оддел за правни работи,
- Оддел за општи работи
- Оддел за премер
- Одделение за јавни набавки

Раководител на одделение за општи и правни работи
Звонко Ивчески
048/428-992
071/237-054

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

- Оддел за информатика
- Оддел за безбедност при работа

Советник за безбедност и здравје при работа
Илија Дамески – животна средина и безбедност и здравје при работа
048/428-992
076/207-474

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА ДИРЕКТОРОТ

- Оддел за односи со јавност
- Оддел за поддршка на директорот
- Оддел за ревизија

Помошник на директорот за односи со јавност
Лилјана Пурдеска Силјаноска
048/428-992
071/340-213

ДИРЕКТОР

Директорот
Звонко Јованоски
машински инжењер

048/428-992


Ncs National news free sex video cheap swissgear backpack Ncs Shopping cheap yeti cup Asian sex video cheap fjallraven backpack Japan porn video cheap gymshark Yoga clothing cheap anello backpack