English
Centar kompetencija d.o.o.
za istraživanje i razvoj     
Na prostoru Vukovarsko-srijemske županije postoje vrijedni prirodni resursi, međutim ne postoje znanstveno-istraživački kapaciteti koji mogu zadovoljiti razvojne potrebe gospodarstva. Stoga je neophodno uspostaviti kontinuirani prijenos znanja i tehnologija u cilju povećanja konkurentnosti gospodarstva i pametnog korištenja svog ekonomskog potencijala lokalno raspoloživih resursa.

Promicanjem poslovnih ulaganja u inovacije i istraživanja, razvojem veza i sinergija između poduzeća, istraživačkih razvojnih centara i visokog obrazovanja, posebno razvoja proizvoda i usluga, tehnološkim povezivanjem, jačanjem, primijenjenim istraživanjem i umrežavanjem Centar kompetencija doprinosi povećanju aktivnosti istraživanja i razvoja u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Centar kompetencija ima za zadaću prijenosom znanja i tehnologija, koristeći postojeće znanstveno-istraživačke kapacitete, omogućiti korištenje svog ekonomskog potencijala lokalno raspoloživih resursa u cilju zapošljavanja i povećanja prihoda za pametan, održiv i uključiv gospodarski rast.
     
              
     
  Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Ohridska 17, 32 100 Vinkovci, HRVATSKA Tel: +385 (0)32 540 685 Fax: +385 (0)75 522 986 email: [email protected] Upis u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku pod brojem Tt-16/4732-3 Član uprave – direktor Ivan Ambroš; Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti; MBS: 030174879; OIB: 91571971823; Poslovni račun kod Privredne banke Zagreb d.d. IBAN HR3923400091110797840  


free sex video Asian sex video cheap Ncs tumi backpack Ncs National news Ncs Shopping cheap Ncs anello backpack cheap Ncs off white Sportswear NCS European News Web cheap Ncs fjallraven backpack free sex movie