1 1
ДОМА УСЛУГИ ДОКУМЕНТИ ЦЕНИ КЛИЕНТИ КОНТАКТ
 
   
  АКТУЕЛНО
 
Во Службен Весник бр.132 од 18 Јули, 2016 објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за органско земјоделско производство.
Консолидирана верзија на Законот за органско ЗП е достапна на нашата веб страна
 
Од Октомври 2015год. Балкан Биосерт Скопје е овластен да врши контроли според Bio Suisse стандардот.
Со тоа Балкан Биосерт Скопје стана единствено сертификациско тело во Република Македонија, чии сертификати се признаени во Швајцарија.
 
- Почитувани,
Законот за органско производство, правилниците и листите кои од него произлегуваат, може да ги најдете на следниот линк: http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/185
 
- На 13 февруари 2013 година Балкан Биосерт Скопје го доби признанието од Европската комисија, со кое се потврдува дека системот за контрола и сертификација на органско производство што го спроведуваме е еквивалентен на системот даден во Европската регулатива 834/2007, според која работат сертификациските тела од ЕУ. Со тоа Балкан Биосерт Скопје е ставен на листата на сертификациски тела од трети земји, кои се признаени од страна на ЕК и чиј сертификат е прифатен во сите земји членки на Унијата и пошироко.
Reg 125_2013 2nd list.pdf 

 

 

 

 

 
 

   
  ВАШИОТ НАЈДОБАР ПАРТНЕР ЗА КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА - БАЛКАН БИОСЕРТ
 

Балкан Биосерт Подружница Скопје е прво акредитирано и овластено тело за Контрола и Сертификација на органско производство, преработки и промет, кое работи со одлично обучен, квалификуван и високо професионален персонал и нуди квалитетни и достапни услуги за сите заинтересирани органски производители, преработувачи и трговци.

Балкан Биосерт Подружница Скопје е акредитирано од страна на Институтот за Акредитација на Република Македонија, а овластено од страна на Министерството за Змјоделство, Шумарство и Водостопанство на РМ.

Балкан Биосерт Подружница Скопје е производ на меѓународно партнерство чија цел беше да одговори на потребите наМакедонските органски оператори. Проектните партнери FiBL (Научен Институт за Органско Земјоделие, Швајцарија) и IMO (Институт за Пазарна Екологија, Швајцарија) обебедуваат техничка помош на Балкан Биосерт Подружница Скопје, со што гарантираат професионализам и национално и меѓународно признание на компанијата. Од јануари 2008 година, балканБиосерт Подружница Скопје
е финансиски независна компанија.

Балкан Биосерт Подружница Скопје врши Контрола и Сертификација во следниве области: растително производство, сточарство, пчеларство, собирање на диворастечки, преработка и трговија со органски производи во земјата и странство, а во согласност со во моментов правосилни национални и меѓународни регулативи, правила и законски побарувања.

Балкан Биосерт Подружница Скопје е Подружница на Балкан Биосерт ООД, со седиште во градот Пловдив-Бугарија, а е основано врз основа на Одлуката на Генералното Собрание на содружниците на Балкан Биосерт ООД од 31.03.2005.

Балкан Биосерт Подружница Скопје е регистрирано во Основниот суд Скопје 1 со Решение бр. 4331/05 од 27.09.2005.
Седиштето на Балкан Биосерт Подружница Скопје е во Скопје, Македонија.


   
   

NCS European News Web Asian sex video Ncs National news free sex movie NCS NEWS web Ncs Shopping cheap Ncs hydro flask Water bottle free sex video cheap Ncs off white Sportswear cheap Ncs swissgear backpack