Caring Staff Caring Staff Caring Staff Caring Staff

Материјално и финансиско работење. Документи по ISO. Изработка на најразлични прегледи во зависност од потребите на клиентот.

Пристап до податоци во реално време и следење на процеси. Преку интегрираните софтверски алатки се овозможува поголема продуктивност, флексибилност и сигурност.

Брз пристап до податоци, записи и пресметки.

Систем со напредни софтверски решенија наменети за да ги задоволи потребите на големи компании со сложени организациски структури и процеси во работењето. Системот нуди софтверски решенија за материјално и финансиско работење преку интегрираните софтверски алатки кои овозможуваат поголема продуктивност, флексибилност и сигурност.

Со својата модуларна организација ги задоволува потребите и на малите и средни претпријатија и е прилагоден за било кое поле на активност. Секој модул претставува логичка целина и во зависност од потребите на компанијата, се одбира соодветниот модул.
Наменет за управување на паркинг просторот, издавање на билети и потврди за одобрен билет врз основа на регистрирани барања во системот. Лесен и брз начин за плаќање за паркирањето преку мобилен телефон.
Апликативен софтвер за потребите произлезени со либерализацијата на пазарот на електрична енергија во Македонија.
Апликативен софтвер за организирање на аукции за алокација на расположиви прекугранични преносни капацитети.

Изјави

  • Иновациите ја прават разликата помеѓу лидерот и следбениците

  • Не категоризирајте се себеси, создадете нова категорија

    Ентони Ривера

  • Иновациите ја прават разликата помеѓу лидерот и следбениците

  • Не категоризирајте се себеси, создадете нова категорија

    Ентони Ривера

Наши корисници и сорабтници