Почетна

Под Животна Средина се подразбира збир од сите надворешни фактори (биотички и абиотички) на кои е изложен еден организам. Биотички (живи) фактори се влијанијата од членовите на истиот или друг вид врз развитокот и опстанокот на единката, додека абиотички се неживите фактори – влијанијата на почвата, водата и воздухот врз организмите.

Ако човекот не пристапи кон поголема контрола на влијанијата врз овие фактори, наскоро нема да постои животна средина!

 

ЕКО Стилинг воведе “обележување“ на сите објекти и дејности кои се опфатени со Закон за Животна Средина на РМ, а ги имаат испочитувано законските одредби. Имено “обележувањето“ e во форма на поставување на етикета на влезната врата, која го означи објектот/ дејноста како ПРИЈАТЕЛ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.

Погледнете ги некои од “обележаните“ обекти


cheap gymshark clothes 彩票网 股票计划 European News Web free sex video Shopping cheap off white 股票行情 cheap anello backpack 彩票计划