64i. 

Russian Orthodox Icon. Mother of God of Theodorov - Kostroma (Feodorovskaya - Kostromskaya).

31.1 x 26.4 x 2.3 cm  
12.2" x 10.4" x 0.9" inches

19th Century

SOLD