SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Materiálovotechnologická fakulta

Čo ti ponúkame ?


Prácu s modernými technológiami

Ubytovanie v areáli školy

Zahraničné stáže

Možnosť získania štipendií

Školské športoviská a plaváreň

Poď študovať k nám na


Študijné programy

Deň otvorených dverí


Dňa 7.2.2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí MTF STU so sídlom v Trnave. Cieľom podujatia bolo informovať žiakov stredných škôl, najmä potenciálnych uchádzačov o bakalárske štúdium na MTF, o akreditovaných študijných programoch fakulty, jej komplexnom materiálno-technickom a prístrojovom vybavení a vybavení jednotlivých pracovísk, systéme starostlivosti o študentov, prijímacom konaní na nasledujúci akademický rok. Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky pripravil pre potencionálnych uchádzačov zaujímavé ukážky z aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky.

Ubytovanie


Ubytovanie pre študentov je zabezpečené bunkovým systémom v nových dvoch a trojlôžkových izbách priamo v areáli školy. Bunky sú vybavené samostatným sociálnym zariadením a pripojením na internet. Každé podlažie má k dispozícií vlastnú kuchyňku s vybavením. Študenti majú taktiež možnosť zabezpečenia stravy počas prevádzky školskej jedálne a školského bufetu. Každý študent zapísaný na dennej forme štúdia má nárok na 2 dotované jedlá za deň.

Internát je situovaný v širšom centre Trnavy s výbornou dostupnosťou mestskej hromadnej dopravy a nákupných centier. Cesta z vysokoškolského internátu do centra Trnavy trvá chôdzou približne 10 minút. Od železničnej a autobusovej stanice prejdete na internát cez park a obchodné centrum MAX smerom na Prednádražie za 10 minút.

Študijné programy


Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Študijný program aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti automatizácie a aplikovanej informatiky a praktických zručností potrebných pre realizáciu a prevádzkovanie informačných a automatizovaných systémov riadenia priemyselných procesov. Poskytuje veľmi dobré predpoklady absolventa pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania. V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti automatizácie (matematické a fyzikálne základy automatizácie, tvorba matematických modelov systémov a procesov, počítačom podporované metódy analýzy a syntézy systémov automatického riadenia, technické prostriedky automatizovaných systémov riadenia) a aplikovanej informatiky (algoritmizácia, programovacie techniky, operačné systémy a počítačové siete, využitie metód, techník a prostriedkov informačných technológií pri návrhu a implementácii informačných a riadiacich systémov). Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, technických a technologických disciplín so štúdiom automatizácie a aplikovanej informatiky je vyprofilovať absolventov s vedomosťami o automatizovaných riadiacich a informačných systémoch, o ich realizácii a prevádzke, ako aj so znalosťami postupov a metodík aplikovanej informatiky. To im poskytne schopnosť analyzovať možnosti nasadenia a implementovať a prevádzkovať automatizačnú a informačnú techniku pri riadení technologických a výrobných systémov.

Mechatronika v technologických zariadeniach

Študijný program mechatronika v technologických zariadeniach sa zameriava na prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov pre oblasť výskumu, vývoja a používania novej generácie technologických systémov. Vzhľadom na skutočnosť, že mechatronika je interdisciplinárny odbor, ktorý v sebe integruje znalosti z mechaniky, elektroniky, riadenia a počítačových vied, stáva sa jedným z dynamicky sa rozvíjajúcich progresívnych smerov v oblasti nových prístupov pri návrhu výrobkov a technických zariadení. Hlavným cieľom programu je pripraviť odborníkov, ktorí v nadväznosti na teoretické poznatky získané štúdiom budú schopní prakticky aplikovať mechatronické princípy pri návrhu, vývoji a prevádzke moderných technologických zariadení, ako aj nových nekonvenčných technologických procesov.

Profil absolventa


Bc.- Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Absolvent sa uplatní pri zavádzaní, prevádzkovaní a údržbe riadiacich a informačných systémov pre potreby riadenia technologických procesov a spracovania údajov v podnikoch. Chcem sa dozvedieť viac...

Bc.- Mechatronika v technologických zariadeniach

Absolvent nájde uplatnenie v oblasti prevádzkovania, diagnostiky, vývoja, projektovania a prototypovania moderných HighTech technologických zariadení a systémov. Chcem sa dozvedieť viac...

Ing.- Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Absolvent disponuje schopnosťami analyzovať, navrhovať, implementovať a udržiavať systémy monitorovania a dispečerského riadenia technologických a výrobných procesov. Chcem sa dozvedieť viac...

Fotogaléria


Úspešní absolventi


...

Ing. Miroslav Trnka

Zakladateľ a spolumajiteľ firmy ESET

...

Ing. Ivan Golian, CSc.,

Riaditeľ úseku informačných systémov a sietí v spoločnosti ORANGE

...

Ing. Roman Nagy, PhD.,

Vedúci vývojárskeho tímu pre elektronické riadiace jednotky v BMW AG

Kontakt


V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Pavilón T02
Jána Bottu č. 2781/25
Trnava, 917 24

+421 906 068 409


NCS European News Web free sex movie,mobile porn,gay movie,free porn movie,porno gratis,movie porno gratis. Japanese sex video,Asian sex video,Japanese sex movie,Asian sex movie,Europe and America sex video,Europe and America sex movie cheap Ncs fjallraven backpack cheap Ncs yeti cup Japanese porn video,Asian porn video,Japanese porn movie,Asian porn movie,Europe and America porn video,Europe and America porn movie Ncs's News NCS European News Web Ncs National news free sex video,mobile sex,Gay video,free porn video,sex gratis,videos porno gratis.