imghaus
Glans bílasápa og bón
Kvoðusápa Iðnaðarhreinsilögur Tjöruhreinsir Tjöruhreinsir Blettahreinsir Garðahreinsir Flísahreinsir Flísahreinsir Penslásapa Penslasápa Línusápa

Nú eru umhverfismál ofarlega á baugi hjá mörgum fyrirtækjum. Með aukinni umhverfisvitund leita menn leiða til að minnka áhrif frá starfsemi fyrirtækja sinni á umhverfið. Því losa menn sig við mengandi efni sem eru skaðleg bæði heilsu manna og náttúrunni. Það er því fagnaðarefni að komin eru á markaðinn mjög áhrifamikil hreinsiefni, sem eru óskaðleg mönnum. Efnin eru 100% vistvæn og standast kröfur OECD um hratt niðurbrot í náttúrunni. Hreinsiefnin má nota til dæmis í sjávarútvegi, fiskvinnslu og matvælaframleiðslu almennt.

Almennar upplýsingar um UNDRA

Formáli

Undri er efni sem þróað var með það í huga að nýta fitu sem félli til í matvælaiðnaði til að gera hreinsiefni sem nýtast mætti í iðnaði almennt til að hreinsa olíu og tjöru. Það tókst með ágætum og er það nú víða notað til þvotta í iðnaði, við tjöruþrif á bifreiðum og einnig sem penslasápa fyrir olíumálningarpensla. Í ljós hefur komið að efnið virkar dável í loðnubræðslum og hefur ótvíræða kosti fram yfir önnur efni þar sem sýrustig þess er mun lægra og því veldur það engri tæringu í málmum svo sem áli. Starfsmenn SR-mjöls í Helguvík hafa mikla reynslu af þessu efni, en þeir hafa notað það til allra þrifa vel á þriðja ár. Við þrif í matvælaiðnaði er hreinlætiskrafa há og skiptir magn (og tegund) gerla á búnaði miklu máli fyrir gæði framleiddrar vöru. Því var ljóst að sannreyna þyrfti hreinsigetu efnisins sértaklega með það í huga og einnig áhrif þess á málma.

Hreinlætiskröfur í matvælaiðnaði

Með hertum kröfum um hreinlæti við framleiðslu og vinnslu á matvælum hefur notkun á hreinsiefnum aukist gríðarlega síðastliðinn áratug. Í dag fær enginn vinnsluleyfi á matvælum nema vera með þrifalýsingar á öllum svæðum, áhöldum, tækjum o.s.fr.v. Þessum svæðum er síðan skipt upp í "áhættumikil" (high risk) og "áhættulítil" (low risk) svæði. Á “áhættumiklum” svæðum eru mun strangari reglur um þrif. Gera þarf daglega úttekt á öllum þrifum á öllum svæðum og skrá á sérstaka gátlista.

Öll hreinsiefni fyrir matvælavinnslur sem notuð eru hérlendis og á Norðurlöndunum þurfa að vera viðurkennd af opinberum aðilum til notkunar í matvælavinnslu. Á Íslandi er það Hollustuvernd ríkisins sem veitir þessa vottun (Undri hefur fengið slíka vottun). Rúmlega 80% af þeim hreinsiefnum sem notuð eru við þrif í sjávarútvegi eru kvoðuhreinsiefni.

Hefðbundin hreinsiefni

Þau kvoðuhreinsiefni sem notuð eru í dag eru mjög basísk (ph 11 - 13) og í þeim er mikill lútur. Þetta veldur tæringu í málmum, mattar málningar og skemmir færibönd og eykur þannig viðhaldskostnað verulega. Einnig brennir hreinsikvoðan hörund og veldur ertingu í öndunarfærum við þrif.

Í seinni tíð hefur vélbúnaður í fiskvinnslu orðið fíngerðari og viðkvæmari, notaðar eru ýmiskonar vogir og skynjarar. Framleiðendur fiskvinnsluvéla, t.d. Marel eru farnir að geta þess í ábyrgðarsamningum sínum að ábyrgðin gildi aðeins ef notuð eru mild hreinsiefni. Hingað til hafa ekki fengist kvoðuhreinsiefni sem hafa uppfyllt kröfur um virkni hvað þrif varðar og ekki verið tærandi.

Í ljós hefur komið að Undri kvoðuhreinsir virðist uppfylla allar kröfur um hreinsivirkni án þess að valda skemmdum á viðkvæmum tækjabúnaði eða vera heilsuspillandi fyrir fólk.

Kostir Undra

Undri er í raun svokölluð örþeyta (microemulsion) sem reynist auðvelt að skríða inn í sykurpróteinhimnur er bakteríur mynda sér til varnar og leysa þær upp svo þær skolast burt með spúlun. Auk þess er Undri hlutlaus á pH skala, hvorki súr né basískur svo ekki verða neinar skemmdir á álhlutum eða færiböndum.

Rannsóknir

1. Gerlamælingar Gerð var viðamikil rannsókn á hreinsigetu þessara efna í matvælaiðnaði og var rækjuvinnsla fyrir valinu þar sem auðvelt er að fylgjast með gerlafjölda og þar með þrifum í þeim iðnaði. Rækjan er fyrst soðin og kemur því nánast gerlalaus inn í vinnslulínu og safnar upp gerlum á leið í pakkningu. Því voru gerðar svokallaðar ATP mælingar á búnaði og gerlatalning á rækju úr pakkningu í um 5 vikna skeið. Byrjað var að mæla í nokkurn tíma áður en skipti yfir í Undra fóru fram til að fá fram grunnlínu örverutalninga svo hægt væri að fylgja þróun örveruvaxtar eftir breytingu.

Þess ber að geta að gerlamagn var mjög lágt eða um 100-1000 gerlar á gramm af rækju sem er vel undir leyfilegu magni. Hreinsum með Undra var framkvæmd með sömu aðferðum og notaðar voru við fyrri kvoðuhreinsiefni. Niðurstöður leiddu í ljós að ekki varð nein sýnileg breyting á gerlamagni sem segir í raun að hreinsigeta efnisins sé ekki takmarkandi þáttur í þrifum. Hins vegar varð sú sýnilega breyting á búnaði að gul slikja sem var á færiböndum og á plasthlutum í vinnslulínu hvarf smám saman er líða tók á prufutímann. Allar mælingar voru framkvæmdar af óháðum aðila, Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins á Ísafirði, og sá Birna Guðbjörnsdóttir matvælafræðingur Rf í Reykjavík um úrvinnslu gagna.

Einnig voru gerðar prófanir á ætingu (corrosion) á áli og stáli með notkun Undra samkvæmt ASTM staðli. Tekin var sú ákvörðun að fylgja stöðlum sem BOEING flugvélaframleiðendur setja fyrir not á hreinsiefnum á flugvélamálma, því þar er mikið um álhluti og mjög strangar kröfur gerðar eins og vonlegt er.

Eftirfarandi próf voru framkvæmd:

2. Total immersion corrosion test (ASTM F-483-98). Málmhlutum úr mismundi málmum er dýft í lausn með hreinsiefni og þyngdaraukning mæld og ástand metið. Undri uppfyllti kröfur fyrir alla málma þ.e. Ál, 1020 stál, títaníum og magnesíum.

3. Mechanical Hydrogen Enbrittlement test (ASTM F 519-97) Mæling á spennutæringu. Notað er ASIS 4340 stál í þessa mælingu. Undri uppfyllir kröfur.

Einnig voru gerð próf á Stress corrosion of Titanium með ASTM F 945 og Corrosion of Low-Embritting Cadmium Plate skv ASTM F - 1111 sem Undri stóðst en hefur ekki þýðingu í matvælaiðnaði.

Samantekt á niðurstöðum

Undri virðist hafa ákjósanlega eiginleika til þrifa í matvælaiðnaði þar sem notuð eru dýr tæki sem tærast við hátt pH gildi. Hreinsieiginleikar eru að minnsta kosti sambærilegir öðrum kvoðuhreinsiefnum og aðrir þættir í hreinsun svo sem mismunandi nákvæmni starfsmanna við þrif virðast hafa meiri áhrif. Samkvæmt reynslu í SR-mjöli, Helguvík gefur Undri jafna áferð (og gljáa) á yfirborð álhluta án þess að hreinsivirkni sé lakari.NCS European News Web Ncs Shopping cheap gymshark Yoga clothing cheap yeti cup cheap fjallraven backpack NCS European websites cheap anello backpack Japan porn video NCS European News Web cheap hydro flask Water bottle