NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC
COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


  Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilConnolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

The Irish Spark podcast

                        RSS

 From the January issue:
A century of unfulfilled aspirations

Global debt is now becoming a major factor in the instability of the system of capitalism . . . Much has been written and will be written about the establishment of Dáil Éireann in January 1919 and its adoption of the Democratic Programme. That programme offered the people a vision of a better and more just Ireland, presented as a natural progression from the Proclamation of the Irish Republic read outside the GPO in 1916 by Patrick Pearse and signed by the revolutionary leaders of the 1916 Rising.  Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

Centenary of Rosa Luxemburg
The CPI has commemorated the centenary of the murder of Rosa Luxemburg, the pioneering German communist and feminist, with the publication of a supplement to Unity. The article “Es braucht mehr als Gewehre, eine Frau zu töten” (It takes more than guns to kill a woman) by Marion Baur is also avail­able in German.
     A delegation of the CPI was also present in Berlin on Sunday 13 January when thousands of people took to the streets to commemorate the death of Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht.

Céad bliain ó bhás Rosa Luxemburg
forlíonadh le Unity foilsithe ag an CPI mar chomóradh céad bliain ó dhúnmharú Rosa Luxemburg, cumannaí agus feimineach ceannródaíoch Gearmánach. Tá an t‑alt “Es braucht mehr als Gewehre, eine Frau zu töten” (Tá níos mó ná gunnaí de dhíth le bean a mharú) le Marion Baur le fáil fosta i nGearmáinis.
     Bhí toscaireacht ón CPI i láthair i mBerlin fosta nuair a thug na mílte faoi na sráideanna le bás Rosa Luxemburg agus Karl Liebknecht a chomóradh.
Revolutionary Cuba’s sixty years of anti-imperialist struggle
The Communist Party of Ireland sends revolutionary greetings to the Cuban people and to the Communist Party of Cuba on the sixtieth anniversary of their revolution.

Troid frith-impiriúlach Chúba Réabhlóidigh ar feadh seasca bliain
Cuireann Páirtí Cumannach na hÉireann beannacht réabhlóideach chuig muintir Chúba agus chuig Páirtí Cumannach Chúba mar chomóradh seasca bliain óna réabhlóid.


Political statement
The National Executive of the CPI issued its regular political statement on 10 December 2018.

Ráiteas polaitiúil
D’eisigh Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI a ráiteas polaitiúil rialta ar 10 Nollaig 2018.


Campaign for Public Housing
An Feachtas um Thithíocht Phoiblí
Members of the Campaign for Public Housing taking part in the hous­ing demon­stra­tion in Dublin on Saturday 12 December organised by the National Home­less and Hous­ing Coalition

Baill den Fheachtas um Thithíocht Phoiblí ag glacadh páirt sa léirsiú i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn 1 Nollaig a d’eagraigh an Comh­aontas Náisiúnta um Dhíthreabhaigh agus Tithíocht


The communist movement gaining in strength globally
Report on the 20th Inter­national Meet­ing of Commun­ist and Workers’ Parties, Athens, November 2018. The meeting issued a joint appeal for common action.

An ghluaiseachta chumannach ag dul i neart timpeall an domhain
Tuairisc ar an 20ú Cruinniú Idir­náisiúnta de na Páirtithe Cumannacha agus Oibrithe, an Aithin, Samhain 2018. D’eisigh an cruinniú comh-achainí ar ghníomh i gcomhar.


First International Conference against US and NATO Military Bases
Hundreds of delegates from around the world gathered in Dublin for the First International Conference against US and NATO Military Bases. The conference was organised by World Beyond War and the Peace and Neutrality Alliance (PANA).
An Chéad Chomhdháil Idir­náisiúnta in aghaidh Bhunáiteanna Míleata na Stát Aontaithe agus NATO
Chruinnigh na céadta toscaire as tíortha ar fud an domhain i mBaile Átha Cliath le páirt a ghlacadh sa Chéad Chomhdháil Idir­náisiúnta in aghaidh Bhunáiteanna Míleata na Stát Aontaithe agus NATO. Ba iad World Beyond War agus Comhaontas na Síochána agus na Neodrachta (PANA) a d’eagraigh an chomhdháil.
Some of the attendance on Saturday 17 November   
• Reports by Lynda Walker and Noel Martin   
• More photographs: Stop These Wars   

   Roinnt dá raibh i láthair Dé Sathairn 17 Samhain
   • Tuairiscí le Lynda Walker agus Noel Martin   
   • Tuilleadh grianghraf: Stop These Wars


Celebrating war shows the limits of Irish nationalism
Those forces within Irish nationalism that sided with the British state for their own material interests are still acting in those interests as they align themselves with the needs of imperialism, the CPI says in a statement.

Taispeánann ceiliúradh cogaí teorainneacha an náisiúnachais Éireannaigh
Tá na fórsaí sin laistigh den náisiúnachas Éireannach a thaobhaigh leis an stát Briotanach ar mhaithe lena leas saolta féin ag gníomhú fós ar mhaithe leis an leas céanna agus iad á n‑ailíniú féin le riachtanais an impiriúlachais, deir an CPI i ráiteas.


The Connolly-Walker debate
In October 2018 a new edition of the debate between James Connolly and William Walker, contain­ing all the articles published originally in 1911, was launched by Connolly Books, Dublin. This is a crucial docu­ment in its presenta­tion of Connolly’s under­stand­ing of the inextricable con­nec­tion between national indepen­dence and the struggle for social­ism. It is avail­able from Connolly Books, price €8 (£7).An díospóireacht idir Ó Conaíle agus Walker
I mí Dheireadh Fómhair 2018 sheol Connolly Books, Baile Átha Cliath, eagrán nua den díospóireacht idir Séamas Ó Conaíle agus William Walker, a chuimsíonn na hailt go léir a foilsíodh den chéad uair sa bhliain 1911. Foilseachán rí­thábhachtach is ea seo sa chaoi a léiríonn sé tuiscint an Chonaíligh ar an nasc do­shéanta idir an neamh­spleáchas náisiúnta agus an troid ar son an tsóisialachais. Tá sé le fáil ó Connolly Books ar €8 (£7).


Events Imeachtaí

             
 Newry (Co. Down) An tIúr (Co. an Dúin)
 Thursday 24 January, 6 p.m.
Between Sectarianism and Neo-Liberalism
Launch of Between Sectarianism and Neo-Liberalism: The State of Northern Ireland and the Democratic Deficit by Paul Stewart, Tommy McKearney, Gearóid Ó Machail, Patricia Campbell, and Brian Garvey
▶Newry Library (79 Hill Street)
Booking advisable

Déardaoin 24 Eanáir, 6 i.n.
Between Sectarianism and Neo-Liberalism
Seoladh Between Sectarianism and Neo-Liberalism: The State of Northern Ireland and the Democratic Deficit le Paul Stewart, Tommy McKearney, Gearóid Ó Machail, Patricia Campbell, agus Brian Garvey
▶Leabharlann an Iúir (79 Sráid an Chnoic)
Moltar áit a chur in áirithe

             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 26 January, 11 a.m.
People’s Dáil
Celebrating the centenary of the first Dáil Éireann
Commemoration and celebration • Reflection • Inspiration
▶Liberty Hall (Beresford Place)
Satharn 26 Eanáir, 11 r.n.
Dáil na nDaoine
Ceiliúradh an Chéad Dáil Éireann
Comóradh agus ceiliúradh • Machnamh • Inspioráid
▶Halla na Saoirse (Plás Beresford)
                    Organised by the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum
To register: [email protected]

Download “A Democratic Programme for a New Century

Á eagrú ag Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill
Le clárú: [email protected]

Íoslódáil “A Democratic Programme for a New Century

  

             
 Belfast Béal Feirste
 Wednesday 30 January, 6 p.m.
Public event
“Brexit”: Trade Union Perspectives
Exploring the views within the trade union move­ment on how best to defend and advance the interests of their members. Speakers: Owen Reidy (assistant general secretary, Irish Congress of Trade Unions), Davy Thompson (regional co-ordinating officer, Unite), Alex Gordon (past president, RMT Union), Paddy Mackel (president, Belfast and District Trades Union Council).
▶Canada Room, Queen’s University (University Road)

Organised by Queen’s Policy Engagement

Céadaoin 30 Eanáir, 6 i.n.
Ócáid phoiblí
“Brexit”: Trade Union Perspectives
Iniúchadh a dhéanamh ar na tuairimí i ngluaiseacht na gceard­chumann faoin bhealach is fearr le leas a gcuid ball a chosaint agus a chur chun cinn. Cainteoirí: Owen Reidy (leas-ardrúnaí, Comhdháil na gCeard­chumann), Davy Thompson (oifigeach réigiúnach comh­ordaitheach, Unite), Alex Gordon (iar­uachtarán, RMT Union), Paddy Mackel (uachtarán, Comhairle Ceard­chumann Bhéal Feirste agus an Cheantair).
▶Canada Room, Ollscoil na Banríona (Bóthar na hOllscoile)

Á eagrú ag Queen’s Policy Engagement


             
 Dún Laoghaire (Co. Dublin) Dún Laoghaire (Co. Bhaile Átha Cliath)
 Wednesday 30 January
Folk theatre
The Ballad of Johnny Longstaff
The story, in media and song, of a young man who went from Stockton-on-Tees, Co. Durham, to London in 1936 and took part in the Battle of Cable Street and then joined the anti-fascist fight in Spain. • A CD of the show will be issued soon.
▶Pavilion Theatre (Marine Road)

Sponsored by the International Brigade Commemoration Committee
Further information: The Young ’Uns

Céadaoin 30 Eanáir
Dráma tíre
The Ballad of Johnny Longstaff
Scéal, i meáin agus in amhráin, fear óg a thaistil ó Stockton-on-Tees, Co. Durham, go Londain sa bhliain 1936 agus a ghlac páirt i gCath Cable Street agus ansin a théigh leis an troid fhrith­fhaisisteach sa Spáinn. • Eiseofar CD den seó ar ball beag.
▶Amharclann an Phailliún (Bóthar na Mara)

Á urrú ag Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idirnáisiúnta
Tuilleadh eolais: The Young ’Uns


             
 Belfast Béal Feirste
 Thursday 31 January
Folk theatre
The Ballad of Johnny Longstaff
The story, in media and song, of a young man who went from Stockton-on-Tees, Co. Durham, to London in 1936 and took part in the Battle of Cable Street and then joined the anti-fascist fight in Spain. • A CD of the show will be issued soon.
▶Strand Arts Theatre (15 Holywood Road)

Sponsored by the International Brigade Commemoration Committee
Further information: The Young ’Uns

Déardaoin 31 Eanáir
Dráma tíre
The Ballad of Johnny Longstaff
Scéal, i meáin agus in amhráin, fear óg a thaistil ó Stockton-on-Tees, Co. Durham, go Londain sa bhliain 1936 agus a ghlac páirt i gCath Cable Street agus ansin a théigh leis an troid fhrith­fhaisisteach sa Spáinn. • Eiseofar CD den seó ar ball beag.
▶Strand Arts Theatre (15 Bóthar Ard Mhic Nasca)

Á urrú ag Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idirnáisiúnta
Tuilleadh eolais: The Young ’Uns


Latest publications Foilseacháin is deireanaíEoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)

Break the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISCcheap Ncs off white Sportswear cheap Ncs gymshark Yoga clothing cheap Ncs anello backpack NCS European News Web cheap Ncs swissgear backpack cheap Ncs yeti cup Ncs Shopping free sex video Asian sex video NCS European websites