eticki kodeksi za racunovodje i revizore

Uvod u osnove tickih kodeksa IFAKA,INTOSAI,Instituta za internu reviziju

nacela i eticki kodeks Intosai

ljnikolovski | 02 Novembar, 2010 11:28

Интосаи је међународна организација врховних (државних ревизорских институција).Окупља врховне ревизорске институције(ВРИ)  180 земаља  4 асоцијација (чланице су и светстка банка (World bank) и глобална организација за интерну ревизију The Institute of Internal Auditors  :Врховне ревизорске институције међусобно сарађују преко регионалних организација :EUROSAI(европске ВРИ ), AFROSAI(афричке ВРИ),ARABOSAI(арапске ВРИ),ASOSAI(азијске ВРИ),PASAI(ВРИ пацифичког подручја ),CAROSAI(ВРИ карипског подручја)  У оквиру организације.

Рeвизиjски стaндaрди ИНТOСAИ сaстoje сe oд чeтири дeлa

Основна начела,опште стандарде ,стандарде подручја рада и стандарде извештавања .

Oснoвнa нaчeлa

У основним начелима су дати врло битни принципи:

сaглaснoст сa стaндaрдимa ВРИ(врховна ревизорска институција ) у различитим земљама има различута прописана овлашћења и зато је неопходно да Врховна ревизорска институција примењује и усвоји своје стандарде у складу са Интосаи стандардима имајући у виду квaлитет својих услуга  

нeпристрaснa прoцeнa ВРИ треба да даје непристрасне процене у различитим сегментима ревизије

jaвнa oдгoвoрнoст треба да се успоставе процедуре које доприносе јачању одговорности у управљању јавним добрима

oдгoвoрнoст мeнaџмeнтa је одговоран за исправност и садржај у фунансијском извештају и другим документима

oбjaвљивaњe стaндaрдa,различити органи морају да допринесу усвајању националних рачуноводствених и финансијских стандарда за извештавање који су примерени потребама државе

доследност стандарда  доследно примена стандарда има за циљ коректне финансијске извештаје

интерне контроле ,радом интерне контроле смањује се ризик 

приступ подацима морају да имају само овлашћена лица

подручја ревизије Ревизија има два подручја деловања која се међусобно преламају :ревизија правилности се односи на примену  прописа од стране субјекта ревизије,ревизијопм свсисходности се сагледава дали субјекат ревизије испуњава циљ пословања са аспекта економичности ,ефикасности и ефективности

унапређење ревизорских техника,ВРИ има обавезу да унапређује ревизорске технике како би одржао висок квалитет услуга

сукоб интереса .ревизори имају обавезу да избегавају сукоб интереса.Да избегавају примање поклона приснији однос са запосленима код субјекта ревизије и уколико су породично повезани са субјектом ревизије требало би да траже изузеће из ревизорског тима

Oпшти стaндaрди

нeзaвиснoст од законодавне и извршне власти као и од субјекта ревизије.Законодавна и извршна власт морају да обезбеде довољно средстава за рад ове интистуције

нaдлeжнoст подразумева да државни ревизори морају да буду оспособљени ѕа примену најквалитетније методологије и да доследно примењују стандарде

дужнa пaжњa.Ревизори су обавезни да са дужном пажњом прикупљају ,специфицирају и оцењују доказе који су подлога њихових извештаја

oстaли oпштистaндaрди

(в) Стaндaрди пoдручja рaдa и (г) Стaндaрди извeштaвaњa се односе на саму технику обављања ревизије.

Интосаи етички кодекс представља подлогу  за израду кодекса Врховне ревизорске институције .Зато путем табеле дајемо преглед принципа Интосаи етичког кодекса и кодекса Државне ревизорске институције

ЕТИЧКИ КОДЕКС INTOSAI

 

Кодекс државне ревизорске институције Службеном гласник 44/2009 од 9.06.2009

1.Поверење,поузданост кредибилитет.Рад ревизора мора да оставља утисак поверења,поузданости и кредибилитета.Мора бити подложан и контроли од стране законодавне власти .Поверење и поштовање је резултат рада свих ревизора .У интересу је самих ревизора да се сарадња међу њима настави на фер и равноправној основи

  

2.Поштење државни ревизори су обавезни да се придржавају високих стандарда у свом раду .Да се придржавају општих етичких норми и процедура ревизије

Интегритет ,подразумева поштовање високих етичких стандарда

Понашање ревизора мора да буде  беспрекорно и да не изазива сумње.У појединим преводима се интегритет преводи као поштење јер је поштење јер се инсистира на поштењу и искрености .Интегритет подразумава да је неопходно да се ревизор придржава осталих базичних принципа

1.Интегритет.Државни ревизори би требало да поступају исправно и часно у обављању својих послова и да међусобно сарађују и да подстичи поверење јавности

.Независност,објективност,непристрасност  .Ревизори морају да се понашају на начин којим се увећава његова независност у односу на субјекат ревизије.Објективност подразумева да заклучци ревизора морају бити засновани на документацију која је прикупљена у складу са стандардима ревизије.  Непристрасност  ревизора је уско повезана са политичком неутралношћу и избегавањем сукоба интереса . Политичком неутралношћу се избегава политички утицај на резултате рада Врховне ревизорске институције. Сукоб интереса се избегава непримањем поклона и професионалним односом према субјекту ревизије .Ако ревизорска институција пружа услуге саветовање те услуге не би требало да умањују одговорност менаџмента субјекта ревизије.Ревизори треба да избегавају присније односе са особљем субјекта ревизије и не би требало да користе информације које су добили у приватне сврхе..

 

3.Независност ,објективност ,непристрасност начина понашања у односу на субјект ревизије и остале интересне спољне групе Ревизори морају да се понашају на начин којим се увећава његова независност у односу на субјекат ревизије. Објективност подразумева да заклучци ревизора морају бити засновани на документацију која је прикупљена у складу са стандардима ревизије

Државни ревизори и другу запослени  не смеју да дозволе да пристрасност ,сукоб интереса или  утицај других угрозе њихово професионално расуђивање

4.Политичка неутралност ,државни ревизори и други запослени у овој институцији дужни су да делују политички неутрално и да  у обављању својих послова очувају политичку неутралност Државне ревизорске институције  

5.Сукоб интереса Државни ревизори треба да идентификују ситуације који могу довести до сукоба интереса .Не смеју да примају поклоне и да користе информације до којих су дошли поступком ревизије у приватне сврхе

4.Професионална тајност Ревизор има обавезу да чува информације до којих је дошао поступком ревизије и да их не одаје трећим лицима.Ина обавезу само да обелодањује информације на основу статутарних и прописаних обавеза ВРИ

 

6.Поверљивост информације обавезује чување информација у складу са прописима и надлежностима државне ревизорске

институције.Докази се чувају као документа са ознаком поверљиво

5.Компетентност Ревизор не  сме да  предузима било какав рад за који није компетентан.и  да раде на свом професионалном развоју да схватају правну регулативу која утиче на рад менаџмента субјекта ревизије

7.Компетенстност и професионално понашање.Државни ревизор не предузима радње за које није компетентан .Државни ревизори морају да познају стандарде,професионалну регулативу која утича на понашање субјекта ревизије .Имају обавезу да своја стечена знања преносе на мање искусне колеге и да раде на обуци новозапослених ревизора и приправника у државној ревизорској институцији

Интосаи етичким кодексом су дефинисани елементи ризичног понашања који могу угрозити примену етичког кодекса.Сукоб интереса и Политичка припадност.

Саветује се политичка неутралност државних ревизора,непримање поклона .Ако се сукоб интереса не може избећи саветује се државни ревизор тражи своје изузеће уколико се врши ревизија субјекта за који је лично или породично повезан

eticki kodeks internih revizora

ljnikolovski | 02 Novembar, 2010 11:13

Глобална институција која на међународном нивоу регулише  проблематику интерне ревизије је  Институт за интерну ревизију (The Institute of Internal Auditors ) има  преко 150000 чланова у 165 земаља света и у својству асоцијације члан је INTOSAI.,што указује на значај овог међународне организације.

Стандарде и смернице института интерних ревизора први пут су објављени 1978 и допринели су унапређену квалитета интерне ревизије.Полазни основ за рад интерне ревизије је контролно окружење које обухвата интегиртет и етичке вредности ревизора  систем организације и став руководства и наћин пословања,одређивање овлашћења,политика и пракса управљања људским ресурсима ,стручност особља

.           Основна  претпоставка је независност интерних ревизора у активностима који су предмет ревизије.Значај интерне ревизије се све више повећава јер се управни одбори сматрају одговорним за рад интерне ревизије,менаџмент све више користи ревизију за прибављање објективних резултата ,процена о ефикасности фирме,а уколико интерна ревизија квалитетно ради ,онда екстерни ревизори  своје извештаје употпуњују извештајима интерних ревизора

Циљ стандарда института за интерну ревизију је да осигура разумевање улоге интерне ревизије на свим нивоима менаџмента фирме ,да утврди основе за вођење и мерење успешности интерне ревизије ,и да побољшају рад и ефикасност интерне ревизије

Етички кодекс интерних ревизора афирмише следеће принципе 

 1.Интегритет је основни принцип као и код Ифаковог и ИНТОСАИ стандарда Водећи рачуна о свом интегритету, интерни ревизор успоставља поверење и основ. За ослањање на његов извештај.Интерни Ревизор свој посао обавља постено, марљиво и одговорно и не сме да предузима незаконите радње и или да учествује у радњама који су срамота за професију и треба да води рачуна о легитимним и етичким циљевиме своје организације
 2.Објективност Интерни ревизор примењује професионалне критеријуме при прикупљњу и процењивању документације.. Уз свој извештај обелодањује комплетну документацију, не преферира своје субјективно мишљење и не учесвује у радњама које могу утицати на његову објективност и води рачуна о етичким циљевима своје организације
3.Поверљивост поштује информације које су му доступне.Добијене информације не сме да обелодањује трећим лицима,сем  информација која мора да обелодани на основу важећих прописа.
4.Надлежност. Интерни ревизор обавља своје услуге у складу са међународним стандардима за професионалне интерне ревизоре.Има обавезу да се стално усавршава како би одржао висок квалитет услуга.

У општим стандардима се дефинише обавеза главног интерног ревизора да о дефиницији интерне ревизије и етичком кодексу интерних ревизора разговара са управним одбором фирме .У форми општег стандарда афирмишу се веома битни принципи:потреба да се у сарадњи са менаџментом дефинише опеег деловања и одговорност интерних ревизора,независност и објективост интерних ревизора,стручност професионална пажња и континуирани развој.1.Дефинисање сврхе овлашћења и одговорности интерне ревизије.Главни ревизор има обавезу да о дефиницији интерне ревизије,етичком кодексу у стандардима разговора са управним одбором  (препорукаМОПД 2009 бр 1010)2.Независности и објективности у раду, Принцип подразумева да главни ревизор мора да има директан приступ управном одбору  и вишем менаџменту.(препорука1111-1)Извор МОПД  за 2009.годинуГлавни ревизор има обавезу да једанпут годишње путем извештаја управном одбору потврди организациону независнот ревизора (препорука 1110-1)..Интерни ревизори треба да буду независни ,објективни и да избегавају сукоб интереса.(препорука 1120)Ризик самопровере Интерни ревизори би требало да се суздржавају процене појединих радњи за које су претходно били надлежни.(1130-а).Могу да дају савете које се односе на радње ѕа које су претходно били надлежни .(1130-c1)Принцип стручности и дужне професионалне пажње.Интерни ревизори морају да буду стручно оспособљени за извршавање својих обавеза (1210)Ако не поседују потребна знања главни ревизор има обавезу да прибави стручни савет и помоћ у извршењу задатак(1210-а1)Ако су интерни ревизори оспособљени за извршење задатака главни ревизор мора да одбије понуђену помоћ(1210-ц1)Професионални ревизори имају обавезу да надограчују своје знање вештине и способности кроз конинуирани развој(1230)

osnovne karakteristike etickog kodeksa racunovodja ifak

ljnikolovski | 02 Novembar, 2010 11:03

Кодекс се састоји од три дела Део А успоставља базична начела и даје смернице за примену тих начела .саставни део је и концептуални оквир за процену ризика са којима се сучава професионални рачуновођа у пракси , Делови Б и Ц говоре о практичној примени начела и концептуалног оквира у појединим ситуацијама.Део Б разматра примену Етичког кодекса од стране Професионалних рачуновођа у јавној служби ,а део Ц примену од стране професионалних рачуновођа у предузећима.Саставни део кодекса је концептуални оквир који намеће обавезу професионалним књиговођама да процене ризике са којима се суочавају и да по потреби предузму заштитне мере да би се ризици свели на прихватљив ниво Приручник за примену кодекса је доступан на сајту http://www.ifac.org.. Професионални рачуновођа има обавезу да се придржава следећих начела: 1.Интегритет Професионални рачуновођа мора бити искрен и поштен у свим професионалним и пословним обавезама . “Професионални рачуновођа не сме бити доведен у везу са било каквим извештајима који: - садрже лажна или саопштења која наводе на погрешне закључке, - садрже саопштења или информације дате неодговорно без познавања њихове истинитости и са грешкама, - изостављају или прикривају информације које треба поднети ако то изостављање или прикривање наводи пореске власти на погрешне закључке”(Међународни етички кодекс за профеионалне ралуновоће др Ката Шкарић Јовановић www.ekof.bg.ac.rs/ 2.Објективност професионални рачуновођа не сме да дозволи пристрасност ,сукоб интереса ,злонамеран утицај са стране надвладају његов лични и професионални интегритет . 3 Професионална способност и дужна пажња је базични елемент етилког кодекса који захтева да професионалне рачуновоће и ревизори примењују међународне стандарде у свом раду ,јер .Професионални рачуновођа мора непрекидно да ради на свом усавршавању и да у раду примењује прикладне методологије и професионалне стандарде како би се одржао висок квалитет његових услуга .Уколико је потребно професионални књиговођа мора клијентима да укаже на ограничења која постоје у реализацији услуга да би избегао погрешно тумачење о пруженим услугама.Професионални књиговођа има обавезу да обезбеди одговарајућу обуку и надзор лицима које обављају услугу из његове надлежности. 4.Поверљивост Професионални рачуновођа мора да поштује поверљивост њему доступних пословних информације ,не сме да их разоткрива ни унутар предузећа ,да их преноси својој породици или да пословне информације користи за стицање личне користи или да трећој страни омогућава стицање користи.Професионални књиговођа мора да обезбеди да и лица која раде под његовом контролом поштују принцип поверљивости информација .Професионалне књиговође могу открити пословне информације 1Ако је законом дозвољено и уз одобрење менаџмента.Обавезно је откривање информација,за потребе поједних правних процеса као и достављање информација надлежним органима у вези повреда поједних прописа Кодексом није забрањено откривање информација ,професионалним удружењима који врше експертизу квалитета рада професионалног рачуновође.Рачуновођа има обавезу да поштује начело поверљивости информација и ако дође до прекида сарадње са клијентом 5.Професионално понашање Професионални рачуновоћа је у обавези да спроводи важеће законе и прописе и да не предузима радње којом би могао да наруши углед струке.Не сме да омаловажава рад других књиговођа и да истиче само квалификације које поседује. Професионални рачуновођа у предузећу не би смео намерно обмањивати послодавца о стручности или искуству које поседује, нити би професинални рачуновођа у предузећу смео занемарити тражење савета или помоћи искусног рачуновође када је то потребно. “330.2 Околности које представљају претњу на могућност спровођења задужења професионалног рачуновође са одговарајућим степеном професионалне способности и дужне пажње обухватају: о Недостатак времена за правилно обављање или довршавање одговарајућих дужности. о Непотпуне, ограничене или на други начин неадекватне информације неопходне за правилно обављање дужности. о Недовољно искуство, обученост и / или едукација. о Неодговарајућа средства за правилно обављање дужности. Мере заштите које треба предузети о Потражити додатни савет или обуку. о Обезбедити довољно времена за обављање дужности. о Затражити помоћ од особе с потебним искуством. о Саветовање, где је то могуће, са надређеним унутар предузећа;независним стручњацима; или важећим стручним телом. 330.4 Уколико се претње не могу уклонити или свести на прихватљиву ниво, професионални рачуновођа у предузећу требао би размислити о одбијању дужности везаних по овом питању. Уколико професионални рацуновођа у предузећу закључи да је одбијање посла примерено, требао би јасно навести разлоге одустајања” Концептуални оквир за процену ризика У општем делу А је дат општи концептуални оквир за процену ризика, у делу Б се анализирају ризици са којима се суочава књиговођа у јавној пракси ,а у делу Ц Ризици са којима се суочавају рачуновође у предузећима ..Ризици који утичу на независност у раду се се могу груписати у следеће категорије: 1Лични интерес је.последица је финансијског интереса професионалног рачуновође или члана његове породице; Ризик по основу личног интереса са којима се суочавају Професионалне рачуновође у јавној пракси,: “неприкладна зависност од надокнаде за прузене услуге ;повезивање надокнаде са изнетим мишљењем код услуге са давањем уверења клијенту;:блиски пословни однос са клијентом (ако је професионални рачуновоћа и члан екипе за давање услуга са уверењем и директор или радник субјекта ревизије);заједничко намештање резулата са клијентом ;страх од губитка клијента и др ,За пружање услуга са изражавањем уверења,постоји ризик уколико је професионални рачуновођа директор или службеник фирме или је био директор или службеник фирме за коју се пружа услуга са изражавањем уверења” Лични интереси професионалног рачуновође у предузећу . Претње објективности или поверљивости због личних интереса могу настати као резултат постојања мотива и прилике за манипулисањем информацијамавезаним за цене, како би се извукла финансијска корист. Примери1 Има посредни или непосредни финансијски интерес у предузећу и вредност тог интереса може бити под непосредним утицајем одлука које доноси професионални рачуновођа у предузећу. о Подобан за новчани бонус, а професионални рачуновоћа у предузећу може утицати на износ тог бонуса. Поседује, посредно или непосредно, деонице у предузећу, на чију вредност могу непосредно утицати одлуке које доноси професионални рачуновођа у предузећу. о Поседује, посредно или непосредно, деонице у предузећу, које су или ће ускоро бити погодне за конверзију, или може добити деонице у предузећу или наградни бонус за ефикасност уколико се постигну одредени циљеви. Мере заштите могу обухватати: о Политике и поступке за одбора независног од менаџмента, који ће одредивати ниво и нацине наградивања виших менаџера. о Разоткривање свих битних интереса и било каквих планова за продају акција лицима задуженим за управљање предузецем, у складу с унутрашњим политикама. о Саветовање, где је то потребно, с надрећеним унутар предузећа. о Саветовање, где је то потребно, са задуженима за управљање предузећем или одговарајућим професионалним телима. 2 Самопровера је ризик , ако финансијске процене или извештаје проверава рачуновођа који је начинио процену или извештај; Ризик самопровере професионалног рачуновође у јавном сектору :откривање значајне грешке при поновљеној процени рада прпоновног рада професионалног књиговође у јавној пракси .креирање оригиналних документације ,како би се обликовали договорени извештаји у оквиру аранжмана,пружање услуге клијенту који директно утиче на исход услуге са изражавањем уверења.Претња самопровере је и помагање клијенту ревизије у припреми финансијских извештаја.Претња је реална уколико иста или повезана фирма врши израду оригиналнее документације и самог финансијског извештаја и ревизију истог финансијског извештаја. Активности које могу да сторе ризик од самопровери и личноиг интереса а односе се на професионалног рачуновођу у јавној пракси управљање имовином клијента; надзор над клијентовим запосленима у обављању њихових активности; Припремање изворних докумената у електронском или неком другом облику, евиденција трансакција (на пример, наруџбине, план плаћања и понуде купцима). Мере заштите су; Омогућавање да појединци који пружају такве услуге не учествују у ангажману са изражавањем уверења; Укључивање додатног професионалног рачуновође који би саветовао о потенцијалном утицају проведених активности на независност тима који изражава увјерење и предузећа; 3.Заговарање ,постоји као претња уколико професионални рачуновођа заговора ставове који могу угрозити његову објективност; Претња заговарања код професионалног књиговође у јавној пракси постоји код услуга са изражавањем уверења,када деонице клијента излазе на тржиште или када се изражава уверење за странку која је у спору са трећим лицем Професионалне рачуновође запослени у предузећу могу унапређивати положај своје организације уколико ниједна његове изјава нису неистините. 4.Познавање ,може постати претња уколико професионални рачуновођа због познанства има превише разумевања за интересе странака; Претња познавања је реална код професионалног књиговође у јавној пракси уколико постоји породична повезаност са директором или чланом фирма и када се давањем поклона утиче на исход аранжмана Познавање код ;као претња постоји ако професионални рачуновођа који ради у предузећу има члана породице који може да има корист од финансијског извештавања ,ако прихвата поклоне и повлашћени статус, 5.Претња застрашивања ,објективност професионалних рачуновоћа може бити нарушена стварним и умишљеним претњама. Професионални рачуновођа има обавези да процени ризике и предузме мере заштите да ризике сведе на прихватљив ниво,а уколико околности не дозвољавају смањење ризика саветује се одустајање од таквог посла. претња застрашивања професионалном рачуновођи запосленом у предузећу постоји уколико се професионални рачуновођа суочава претњом премештаја на лошије радно место или са претњом отказа. Постоје и претње које се немогу у потпуности разврстати ,на пример да професионални рачуновођа да би заштитио своју позицију у предузећу и да не би се суочио са претњом отказа непосредно израђује фиктивну документацију и финансијске извештаје и доводи у заблуду ревизоре Реална претпоставка је појава и етичких сукоба,професиомалног рачуновође и дела менаџмента фирме.Препорука је да Професионални рачуновођа документује спорно питање,да сагледа алтернативне методе ѕа решавање проблема и ако сматра потребним може се обратити и струковним удружењима за помоћ,а ако не може да реши спорно питање требално би да се дистанцира у односу на проблем који не може да реши. . Сукоб интереса , претња у контексту објективности може настати када се професионални рачуновода у јавној пракси директно конкурише клијенту или има заједнички подухват или слични договор са главним конкурентом клијента. Претња објективности или поверљивости, може настати када професионални рачуновођа у јавној пракси обавља услуге за клијенте чији су интереси у сукобу или се клијенти медусобно споре око дотичног посла или трансакција. “ Мере заштите требају редовно укључују: а) обавештавање клијента о пословном интересу или активностима предузећа који могу представљати сукоб интереса, и постизање пристанка клијента за деловање у таквим околностима, или б) обавештавање сви познатих значајних страна да професионални рачуновођа у јавној пракси за две или више страна обавља посао где постоји сукоб њихових појединацних интереса, и постизање пристанка клијента за такав рад или ц) обавјештавање клијента да професионални рачуновођа у јавној пракси не пружа предложене услуге искључиво само за једног клијента (на пример, у појединој грани тржишта или у погледу специфицне услуге) и постизање пристанка клијента за такав рад. 220.4 Сљедеђе додатне мере заштите такодер се требају узети у обзир: (А) коришћење засебних ангажованих тимова и (Б) поступци спречавања приступа информацијама (на пример, строго одредено физичко одвајање таквих тимова, поверљиво и сигурно испуњавање података) и (Ц) јасне смернице за чланове ангажованог тима о питањима безбедности и поверљивости и (Д) склапање споразума о поверљивости измеду запослених и партнера компаније и (Е) редовно испитивање примене мера заштите од стране сениора појединаца који нису укљуцени у знацајне клијентове ангажмане. 220.5 Тамо где сукоб интереса узрокује претњу једном или више основних нацела професионалне етике, укључујући објективност, поверљивост или професионално понашање, која не може бити уклоњена или умањена на прихватљиву ниво применом мера заштите, професионални рачуновода у јавној пракси треба закључити да је неприкладно прихваћање специфицног ангажмана или треба закљуцити да се одбија један или више ангажмана где постоји сукоб интереса. 220.6 У случају када је професионални рачуновођа у јавној пракси тражио пристанак клијента да може сарађивати с другом страном (која може или не мора бити постојећи клијент) у погледу посла где постоји сукоб појединачних интереса, а када клијент није дао пристанак, професионални рачуновођа у јавној пракси не сме наставити обављати посао за једну од страна како би избегао сукоба интереса” (Prirucnik medjunarodne revizije ,angazmana ,izrazavanje uvjerenja i etike izdanje 2007 IFAC) Потенционалне накнаде би требало уговарати само за аранжмане којима се не изражава уверење како се не би путем надокнаде утицало на исход оваквог аранжмана и угорзила независност у раду. Привремена запослења код клијената које се проводи ревизија финансијски извјештаја или изнајмљивање запослених компаније или повезаних предузећа клијенту ревизије финансијских извјештаја ствара претњу самопровере, поготово ако је запослени у позицији да утиче на припремање клијентових финансијских извјештаја. У пракси, таква помоћ пружа се клијенту у посебним или хитним ситуацијама али само уз прихватање услова да запослени компаније или повезане компаније не буде укључени у: а) доношење пословних одлука:б) потписивање или одобравање споразума или других сличних докумената; ц) коришћење дискреционог права о обавезивању клијента. Одредбе за услуге ИТ - а клијентима за које се проводи ревизија финансијских извјештаја Услуге дизајнирања и имплементације финансијских информатичких технолошких система које пружа компанија или повезана компанија клијентуревизије финансијских извјештаја, а које се користе у генерисању информација у клијентове финансијске извештаје, може створити претњу самопровере Настала претња самопроверу биће значајна осим ако се не користе одредени поступци и мере заштите који би је смањили на прихватљивуниво. Ти поступци и мере заштите су: “ признавање одговорности клијента за утемељењем, одржавањем и надгледањем система интерних контрола; б) захтевање клијента за компетентним запосленим, по могуцности из функције менаџмента као сениора, чија ће одговорност бити доношење одлука у квалитетној успостави и имплементацији информатицког система; ц) клијент доноси све управљачке одлуке везано за дизајн и имплементацију процеса; д) клијент процењује адекватност и резултате дизајна и имплементације система; е) признавање одговорности клијента за оперативни систем те за коришћене и генерисане податке добијене из тог система. .” (Prirucnik medjunarodne revizije ,angazmana ,izrazavanje uvjerenja i etike izdanje 2007 IFAC) Услуге које су повезане са проценама, дизајнирањем и имплементацијом интерних рачуноводствених контрола и контролама ризика, не стварају претњу независности ако се узме у обзир да компанија или повезана фирма не обавља управљачке функције код клијента Правне услуге клијентима које се проводи ревизија финансијских извјештаја . Правне услуге имају широк опсег те укључују правне савете из корпоративног и трговачког права, као што је помоћ код састављања различитих уговора, парничења, спајања и припајања те помоћ клијентовом правном одељењу. Такве услуге могу угрожавати независност и створити претњу самопровере и заговарања. Претња зависи о природи пружене услуге и ствара се иако запослени који пружа услугу није члан тима који изражава увјерење и посао сам по себи није значајан за клијентове финансијске извјештаје.. Правне услуге клијентима ревизије финансијских извјештаја које немају значајан утицај на финансијске извештаје не представљају претњу Концептуални приступ независности Од чланова тима који изражава увјерење, фирми и повезаних фирми очекује се да примењују концептуални оквир независности Потребно је да сеидентификују односи између предузећа, повезане фирме, чланова тима који изражава увјерење и клијента за којег се изражава увјерење, треба се узети у обзир питање да ли ови односи стварају претње у контексту независности “Приликом одлучивања да ли је прикладно прихватити или наставити ангажман, компанија треба да процени значајне околности, врсту ангажмана с изражавањем уверења и претње у контексту независности исто као и врсту захтеваних мера заштите и питање да ли поједине особе требају бити чланови тима који изражава увјерење.”str 26 Priručnika medjunarodne revizije ,angažmana i usluga uvjeravanja 2007 IFAC Код аранжмана са узражавањен уверења неопходно је да професионални књиговођа у јавној пракси сачува независност у раду Независност у раду има два сегмента Независност мишљења је изражавање закључка независно од утицаја који би могли компромитовати закључак. и независнот приликом наступа,значи да се не смеју избегавати чињенице и околности које су толико значајне да би особа са стране која познаје све чињенице могла да постави питање објективности и поштења у раду фирме или члана тима који изражава уверење. Аранжмани ревизије финансијских извештаја имају велики значај и зато очекује се од тима који изражава уверење да делује независно.Основна претпоставка је забрана било какве повезаности тима који изражава уверење са директором,члановима Управног одбора и запосленима код клијента Фирма која врши услугу са изражавањем уверења има обавезу да сагледа претње које могу утицати на независност у раду .Уколико претње постоје а,аранжман се прихвати неопходно је документовати све чињенице које указују на претњу и навети мере заштите које су предузете . Прихваћање новог клијента и оглашавање рачуновођа. При прихваћању новог клијента професионални рачуновоћа мора да се договори само о услугама за које има законског овлашћења,ако треба да замени другог рачуновођу саветује се обазривост.Саветује се да се унапред уговори надокнада за услуге како не би утицала на независност у раду.Код оглашавања и маркетиншких активности мора се водити рачуна о угледу професије .Не сме се преувеличавати изјаве о понуђеним услугама и о својим професионалним квалификацијама. Опште мере заштите. Мере заштите створене професијом ,прописима и законом дате су у делу А и односе се на:образовање,обуку,нужност непрекидног усавршавања,примена стандарда,примена прописаних дисциплинских и надзорних поступака ,провера извештаја од законом овлашћене особе. У деловима Б и Ц се анализирају заштите унутар радне средине. У делу Б се анализирају мере заштире на ниво радне околине које су груписане у два дела :заштита на нивоу предузећа и на ниво уговореног аранжмана. .Заштита на нивоу предузећа за које се врши услуга подразумева стил руковођења предузећем ,који наглашава значај поштовања основних начела етике и очекује од професионалних књиговођа да делују у јавном интересу..Постоје вишр мера на нивоу аранжмана.За аранжман са давањем уверења ботно је документовати да је испоштован принцип независности у раду и да ли је било претњи ,пожељно је благовремено саопштити политику и процедуре фирме и обезбедити надзор менаџмента ревизорске куће над активностима и процедурама у вези услуга са вршењем услуге са изражавањем уверења,могуће су и мере ротирања сениора у тиму,ангажовање екстерног прoфесионалног рачуновође и друго Начела су основне претпоставке које логички принципи који помажу развијању стандарда и формирању мишљења рачуновођа и ревизора.Основ за правилну примену међународних рачуноводствених стандарда су начела доследности и обелодањивања рачуноводствене политике . Применом различитих критеријума груписања и процене прихода ,расхода и имовине могуће је добити различите финансијске извештаје и зато је начело обелодањивања рачуноводствених политика од изузетног значаја јер се кроз рачуноводствену политику исказују критеријуми који се користе за груписање документације која се односи :на приходе и расходе и процену имовине. Начело континуитета Основна претпоставка је да ће ентитет пословати неограничено .Могуће је да се ентитет оснива са ограниченим роком трајања што би требало нагласити у финансијским извештајима путем напомене. За рад ревизора од изузетног значаја су следећа начела: начело професионалног скепитицизма ,начело репрезантивног узорковања ,начело одговорности менаџмента за финансијске извештаје, начело независноти у односу на субјект ревизије и др. Начело скептицизма је уско повезан са етичким принципом објективности.Ревизор не сме да наседа причама менаџмента нити да робује предрасудама .Своје извештаје треба да базира на репрезентативном узорку и да ие да истражи сваки сигнал који наговештава грешке и нерегуларности

eticki kodeksi za racunovodje i revizore osnov medjunarodnih racunovodstvenih i revizorskih standarda

ljnikolovski | 02 Novembar, 2010 10:46

Етички кодекси и начела , основ међународних рачуноводствених и ревизорских стандарда Резиме Светска економска криза која је крајем 2008 године избила у Сједињеним америчким државама ,а затим се прелила на остатак света показала је да не постоји границе за капитал у светској привреди и да су привреде различитих земаља међусобно веома повезане.Процењује се да трошкови ,који су узроковани преварама имају тенденцију раста .У Сједињенима америчким државама губици по основу превара у 2008 су процењени на 994,билиона долара ,а за 2006 на процена је 660 билиона долара (извор:An Evaluation of Internal Auditor Responsibility for Fraud Detection Todd DeZoort The University of Alabama ,Paul Harrison Wichita State University 2008).Учесници у тим преварама поред менаџмента су и професионалне књиговође и ревизори ,и то :израдом фиктивних финансијских извештаја или трговине доступним информацијама,ради стицања личне користи .Зато је и од битног значаја доследна примена етичких кодекса .Етички кодекси представљају низ принципа и норми које афирмишу моралне вредности у раду професионалних рачуновођа и ревизора и потенцирају обавезу континуираног усавршавања како би се остварио висок квалитет њихових услуга.Тиме се постиже кредибилитет финансијских извештаја који су продукт њиховог рада.Обавеза континуираног усавршавања доприноси усвајању и примени међународних рачуноводствених и ревизорских стандарда .Стандарди представљају упутство за рад професоналним рачуновођама и ревизорима и доприносе формирању финасијских извештаја на основу стандардизованих поступака ,а самим тим постиже се упоредивост било ког економског субјекта, у било којој делатности у било којој земљи. За Србију је од изузетног значаја примена међународне регулативе и етичких кодекса рачуновођа и ревизора јер се на тај начин олакшава прилив иностраног капитала инвестирање у привреду наше земље. Стандарди и кодекси су резултат демократске процедуре у којa je спроведена у међународним институцијама професионалних рачуновођа и ревизора: IFAC (The International Federation of Accountants) ,међународно удружење професионалних рачуновођа; INTOSAI (The International Organisation of Supreme Audit Institutions) међунарадна организација државних ревизорских институција; The Institute of Internal Auditors међународна организација интерних ревизора.Наведене организације усвојиле су засебне етичке кодексе ,који су обавезни за чланове тих организација . У кодексима се афирмише принцип интегритета професионалног рачуновође и ревизора,.независтан рад и објективност у раду ,.принцип чувања пословних тајни и континуираног професионалног усавршавања професионалних рачуновођа и ревизора,као и обављања сaмo послова за који су оспособљени.. Најшири опсег деловања имају чланови међународног удружења професионалних рачуновођа IFAC (обухвата професионалне рачуновође у привреди и јавном сектору и ревизоре који врше ревизију з привреди).Саставни део кодекса IFAC-a је концептуални оквир који помаже књиговођама да изврше процену ризика са којима се суочавају и предузму мере заштите. У Србији створен правни основ за примену међународних рачуноводствених и ревизорских стандарда : у привреди ,доношењем Закона о рачуноводству и ревизији (Сл.гласник 71/02),за примену ревизорских стандарда у државној управи правни основ је Закон о државној ревизорској институцији (сл .гласник 101/05),a Уредбом о примени међународних стандарда у јавном сектору (сл гласник бр 49 од 21.07.2010.године створен је правни основ за примену међународних рачуноводствених стандарда у јавном сектору . (Dalje)

Čestitamo!

ljnikolovski | 29 Oktobar, 2010 14:28

Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.rs i možete početi sa blogovanjem.
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb

cheap anello backpack Tennessee Titans Jerseys BLACK FRIDAY NCS Shopping DEALS. fantasy football Golden State Warriors Jerseys Air Max Outlet Online Italia News dgivning samt European websites free sex video