Јавно предузеће „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“,основано је Одлуком бр. 023-41 Скупштине општине Гроцка од 13.11.2013. године.
Јавно предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а које обухватају:

– управљање, одржавање и изградња гробља и објеката који се налазе у склопу гробља;
– управљање пијацама и вашарима;
– успостављање и организација превоза скелом.