Статистика
за 2017. годину

0

Поднети захтеви

0

Решени захтеви
(захтеви из 2016. и
претходних година)

0

Другостепене жалбе
(проценат)

Статистика катастра
на дневном нивоу

0

Број парцела у КН

0

Број објеката у КН

0

Број посебних делова у КН

0

Број хипотека у КН


free sex video cheap Ncs fjallraven backpack Ncs National news NCS NEWS web NCS European News Web Ncs Shopping cheap Ncs tumi backpack cheap Ncs yeti cup free sex movie cheap Ncs off white Sportswear