јул 23

Обавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.3.30.Р/2019. – Санација дома културе у Стањеву

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број: 404-175-11/2019
Датум:23.07.2019.године
 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: [email protected]

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација дома културе у Стањеву редни  

   број  ЈН 1.3.30.Р/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45212300-радови на изградњи  зграде за

   уметност и културу.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………2.463.446,50 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………..2.956.135,80 динара.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 23

Обавештење о закључењу уговора број  ЈН 1.3.33.Р/2019 – Санација дома културе у Доњем Ступњу

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број: 404-177-11/2019
Датум:23.07.2019.године
 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: [email protected]

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација дома културе у Доњем Ступњу редни  

   број  ЈН 1.3.33.Р/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45212300-радови на изградњи  зграде за

   уметност и културу.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………777.995,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………………………933.594,00 динара.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 23

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке 1.3.2.Р/2019. – Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу

Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. Јаше Петровића, бр. 26

37230 А л е к с а н д р о в а ц

Број: 404-170-25/2019

Датум:23.07.2019.године

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Извођење радова на уређивању грађевинског

   земљишта на градском тргу редни  број  ЈН 1.3.2.Р/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45233120-радови на изградњи  путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:……………………….………8.359.919,42 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:….……………………………...10.031.903,30 динара.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 23

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.1.9.Д/2019 – Набавка мини аутобуса

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-1789/2019

Датум:23.07.2019.године

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-178-8/2019 од 22.07.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности добара

 број ЈН 1.1.9.Д/2019

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности добара  број  ЈН 1.1.9.Д/2019 Набавка мини аутобуса,

   додељује се понуђачу:

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ

           “RAYAN LTDDOO КОЊЕВИЋИ, ББ, 32000 ЧАЧАК,

    број понуде  P-DĐ-150719-01 од 17.07.2019. године,  број понуде  код  наручиоца  404-178-6/2019 од  

    17.07.2019.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «


cheap Oakleys Sunglasses wholesale Soccer jerseys wholesale Nfl jerseys Dynamo, Kiev cheap yeti cups Cheap power tools cheap gymshark clothes wholesale Cheap jerseys wholesale Ncaa jerseys Wholesale NBA Jerseys cheap anello backpack cheap off white wholesale Nhl jerseys cheap swiss gear backpack cheap Mobile phone cheap RayBan Sunglasses wholesale the north face backpack wholesale Mlb jersey Cheap Nike Shoes cheap tumi backpack
Wholesale jerseys |