Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
15.01.2019. 07:53

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Бесплатни јавни превоз у општини Пожега
14.01.2019. 15:07

Поштовани грађани,

Данас су пуштене у саобраћај аутобуске линије бесплатног јавног превоза у општини Пожега.
Ред вожње који објављујемо (поласци аутобуса), за сада је само оквиран, а у наредним данима имаћемо тачно време полазака са свих станица, као и време повратка аутобуса.
О свим променама бићете благовремено обавештавани.

Ред вожње (поласци аутобуса - ажурирано 16.01.2019. год.) - Преузми

oпширније...
 
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Пожега у 2019. години
18.01.2019. 12:49

На основу члана 76. Закона о култури (,,Службени. гласник РСˮ, бр.72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, бр. 105/16 и 112/17), члана 54. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), а у складу са Одлуком о буџету општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр.14/18), председник општине Пожега, дана  18.01.2019. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У 2019. ГОДИНИ

 

I  Предмет Јавног конкурса

            Jaвни конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке пројектима у  култури, као и пројектима уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури који се реализују у 2019. години, а који својим квалитетом доприносе развоју и афирмацији уметности и културе.

Jавни конкурс се расписује за следеће области културне делатности:

 1. књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
 2. музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 3. ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;
 4. позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 5. уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 6. филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
 7. манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
 8. дигитално стваралаштво и мултимедији;
 9. остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.);
 10. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем;
 11. библиотечко-информационе делатности;
 12. научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
 13. менаџмент у култури.

II Циљ Јавног конкурса

Циљ Јавног конкурса jе стварање подстицајног окружења за унапређење утврђених културних области,  обезбеђивање услова за доступност културних садржаја и развоја публике, као и усклађен културни развој на територији општине Пожега.

III Средства за финансирање/суфинансирање пројеката

За реализацију пројеката поднетих по овом Јавном конкурсу, Одлуком о буџету општине Пожега за 2019. годину („Службени лист општине Пожега“ бр. 14/2018) опредељена су средства у износу од 1.370.000,00 динара.

IV Право учешћа на Јавном конкурсу

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.

Уколико је подносилац пријаве појединац, корисник средстава може бити искључиво правно лице регистровано за делатност из области културе, које није буџетски корисник, преко кога се реализује пројекат.

Одобрена средства не могу бити уплаћена на жиро рачун физичког лица, нити се корисник средстава може накнадно мењати.

Jедном пријавом може се конкурисати само за једну област културне делатности.

Предлагач пројекта не може да:

1) буде у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;

2) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу.

Предлагач пројекта не може добијати средства из буџета општине Пожега за реализацију својих пројеката две године од дана када је утврђено постојање следећих околности:

1) нетачно или непотпуно обавештавање даваоца средстава о битним околностима везаним за одобрење и реализовање пројекта;

2) својим пропустом не изврши пројекат у целини или га изврши у небитном делу;

3) употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не придржава прописаних или уговорених мера које су утврђене ради осигурања реализације пројекта;

4) не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице;

5) престане да испуњава услове који су потребни за добијање средстава.

 

Пратећа документација:

Комплетан текст јавног конкурса - Преузми

Образац пријаве - Преузми

Образац за извештај - Преузми

Водич кроз конкурсну процедуру - Преузми

 

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Одлука о закључењу оквирног споразума - Јавна набавка - отворени поступак - Услуга извођења екскурзија 2018/19 - ЈН бр 1.2.1/2018
17.01.2019. 14:05

Одлука о закључењу оквирног споразума - Јавна набавка - отворени поступак - Услуга извођења екскурзија 2018/19 - ЈН бр 1.2.1/2018 - Преузми

oпширније...
 
Одлука о измени уговора о јавној набавци : Асфалтирање локалног пута Глумач – Миљаковина (до раскрснице за цркву) уз учешће грађана
11.01.2019. 14:07

Одлука о измени уговора о јавној набавци : Асфалтирање локалног пута Глумач – Миљаковина (до раскрснице за цркву) уз учешће грађана - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
25.12.2018. 11:09

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Конкурс за избор директора Спортско-културног центра Пожега
17.12.2018. 13:49

На основу члана 21. став 1. 1). и 36. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94 79/2005- др.закон, 81/2005-испр.др. закона, 83/2005-испр.др.закона  и 83/2014-др.закон),на основу члана 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45. Статута Спортско-културног центра Пожега број 1/2017 од 22.11.2017. године, и Одлуке Управног одбор Спортско-културног центра Пожега број 391-2/18 од 30.11.2018. године,

Управни одбор

СПОРТСКО-КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА

расписује

КОНКУРС

за избор директора Спортско-културног центра Пожега

За директора Спортско-културног центра Пожега бира се лице које испуњава следеће услове:

            Услови за избор кандидата за директора Установе су:

 1. да је лице пунолетно и пословно способно; 
 2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
 4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Установе;
 5. да познаје област корпоративног управљања;
 6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 7. знање најмање једног од светских језика;
 8. познавање рада на рачунару;
 9. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 
 10. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 11. да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатности и дужности.


Преузмите текст конкурса

oпширније...
 
19. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
15.12.2018. 10:03

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),


За четвртак 20.12 .2018. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега


с а з и в а м

ДЕВЕТНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ
3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ
4. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
5. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
6. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
7. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГА
8. ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
9. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2017. ГОДИНИ
10. ОДЛУКА О СРЕДСТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТAЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
11. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЧЛАНСТВУ УДРУЖЕЊА „ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ 3 ПЛУС“ ИЗ ЧАЧКА
12. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА ТАКСИ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
13. ПРЕДЛОГ СТАТУТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
14. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.ГОДИНЕ ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ
15. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
16. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2019. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
17. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
18. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
19. САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА СУБЈЕКТА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
20. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА, ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ
21. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ
22. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИJЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
23. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
24. ПРОГРАМ РАДА СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ
25. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА
26. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ЗА:
- „ХРАСТ ЛУЖЊАК-БЕЛЕ ВОДЕ“ У 2018. ГОДИНИ,
- ЗА „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА –ПОЧЕЧА“ У 2018. ГОДИНИ И
- ЗА „ СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА-ЉУТИЦЕ“ У 2018. ГОДИНИ И
- ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ ЗА:
- „ХРАСТ ЛУЖЊАК-БЕЛЕ ВОДЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ,
- „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА –ПОЧЕЧА“ ЗА 2019. ГОДИНУ И
- „ СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА-ЉУТИЦЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ
27. РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПОЖЕГА
28. РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БАКИОНИЦА
29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА ДОО „ЕВОЛВА“ ПОЖЕГА
30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА МИТРОВИЋ МИЛИНКА И МИТРОВИЋ ЖЕЉКА ИЗ ПОЖЕГЕ
31. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
32. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
33. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК СО
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 

Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Емилија Остојић“, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега. Партија 3: Гасно уље
03.01.2019. 21:23

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Емилија Остојић“, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега. Партија 3: Гасно уље - Преузми

oпширније...
 
Одлука о измени Конкурсне документације - Јавна набавка - отворени поступак Услуга извођења екскурзија 2018/19, ЈН бр. 1.2.1/2018
28.12.2018. 17:16

Одлука о измени Конкурсне документације - Јавна набавка - отворени поступак Услуга извођења екскурзија 2018/19, ЈН бр. 1.2.1/2018. - Преузми

oпширније...
 
Јавна набавка мале вредности Услуга израде пројектне документације за санацију, адаптацију и реконструкцију Гимназије „Свети Сава“ и Техничке школе Пожега. ЈН бр.1.2.8/2018
27.12.2018. 14:44

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преуми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке

cheap Ncs yeti cup NCS European websites Ncs Shopping free sex movie Japan porn video cheap Ncs anello backpack cheap Ncs fjallraven backpack cheap Ncs off white Sportswear NCS European News Web NCS European News Web