14. tradicionalni simpozijum ALIMS
05.10 - 06.10.2018. Hotel Šumarice, Kragujevac

“Od vizije do prakse u regulativi lekova i medicinskih sredstava za humanu i veterinarsku primenu”, hotel Šumarice, Kragujevac, 05-06.10.2018.


Drugo obaveštenje za 14. međunarodni godišnji simpozijum ALIMS

Objavljujemo preliminarni program 14. tradicionalnog međunarodnog godišnjeg simpozijuma ALIMS “Od vizije do prakse u regulativi lekova i medicinskih sredstava za humanu i veterinarsku primenu” koji se održava u periodu 5-6. oktobra 2018. godine u Hotelu Šumarice u Kragujevcu. Simpozijum organizuju Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), u saradnji sa ko-organizatorima, Privrednom komorom Srbije - PKS, Udruženjem inovativnih proizvođača lekova – INOVIA i Udruženjem inostranih generičkih proizvođača lekova – GENEZIS.

Podsećamo da je prilikom prijave neophodno odabrati jednu od radionica kao i da je broj mesta ograničen.
Cena kotizacije je 35.000 RSD i uključuje učešće na skupu, materijal, knjigu Nacionalni registar lekova za 2018. godinu, kafe pauze i obroke za vreme trajanja simpozijuma i svečanu večeru 5. oktobra.

Prijave se obavljaju isključivo preko zvaničnog sajta simpozijuma http://www.simpozijum-alims.rs/Prvo obaveštenje za 14. međunarodni godišnji simpozijum ALIMS

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), u saradnji sa ko-organizatorima, Privrednom komorom Srbije, Udruženjem inovativnih proizvođača lekova – INOVIA i Udruženjem inostranih generičkih proizvođača lekova – GENEZIS, najavljuje 14. tradicionalni međunarodni godišnji simpozijum ALIMS sa međunarodnim učešćem pod naslovom “Od vizije do prakse u regulativi lekova i medicinskih sredstava za humanu i veterinarsku primenu”.

Teme simpozijuma će obuhvatiti oblasti međunarodne saradnje i koordinacije agencija za lekove, regulatorne aspekte u oblasti lekova za humanu i veterinarsku primenu, nove legislative u oblasti medicinskih sredstava, a biće dodatno obogaćen radionicama iz oblasti sledećih oblasti:

• varijacije humanih lekova
• klinička ispitivanja lekova za humanu primenu
• vigilanca medicinskih sredstava
• veterinarski lekovi

Prilikom prijave, neophodno je odabrati jednu od radionica (broj mesta je ograničen).

Simpozijum će biti održan u periodu 5-6. oktobra 2018. godine u Hotelu Šumarice u Kragujevcu.

Cena kotizacije je 35.000 RSD i uključuje učešće na skupu, materijal, knjigu Nacionalni registar lekova za 2018. godinu, kafe pauze i obroke za vreme trajanja simpozijuma i svečanu večeru 5. oktobra.

Prijave se već sada mogu obaviti preko zvaničnog sajta simpozijuma http://www.simpozijum-alims.rs/, dok se sve dodatne informacije mogu dobiti sa strane tehničkog organizatora simpozijima – turističke agencije Oktopod travel na telefon +381 (11) 28 33 063.

Detaljni program sa temama će biti objavljen blagovremeno.


  Nacrt programa:

  Program 14. ALIMS simpozijuma sa međunarodnim učešćem “Od vizije do prakse u regulativi lekova i medicinskih sredstava za humanu i veterinarsku primenu”
  Datum imesto: 05-06. oktobra 2018. godine u Hotelu Šumarice u Kragujevcu, Republika Srbija
  Organizatori: Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS),Privrednа komorа Srbije - PKS, Udruženje inovativnih proizvođača lekova – INOVIA, Udruženje inostranih generičkih proizvođača lekova – GENEZIS

  PRVI DAN - Petak, 05 oktobar 2018.
 • 08:30 Registracija učesnika
 • 09:30 - 10:00 Otvaranje skupa, pozdravni govori - plava sala
 • 10:00 - 12:30 I sesija: Dalje usaglašavanje sa zahtevima Evropske unije u praksi - plava sala
 • Moderator:
  Jadranka Mirković, ALIMS
  Predavači i panelisti:
  Mira Kontić, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
  Marko Erić, ALIMS
  Ivana Filipović, PKS
  Ljiljana Lupšić, INOVIA
  Miroslav Ćirković, GENEZIS
  Viktorija Dragojević Simić, Vojnomedicinska akademija (VMA)
 • 11:00 - 12:30 II sesija: Veterinarski lekovi - falsifikovani lekovi, rezistencija, promet i potrošnja - mala sala
 • Moderator:
  Gordana Žugić, ALIMS
  Predavači:
  Dejan Krnjajić, Fakultet veterinarske medicine, Beograd
  Dragica Stojanović, Departmanza veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet,Novi Sad
  Pavle Zelić, ALIMS
 • 12:30 - 13:00 Pauza
 • 13:00 - 14:00 III sesija: Regulatorna iskustva u primeni kanabisa u medicinske svrhe - plava sala
 • Moderatori:
  Jadranka Mirković, ALIMS
  Dobrila Bojović, ALIMS
  Predavači:
  Goranka Marušić Kontent, Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED)
  Valentina Cvetanovska, Agencija za lekove i medicinska sredstva Republike Makedonije (MALMED)
 • 14:00 - 16:00 Pauza za ručak
 • 16:00 - 18:00 IV sesija: Međunarodna saradnja nacionalnih regulatornih autoriteta - plava sala
 • Moderator:
  Pavle Zelić, ALIMS
  Panelisti:
  Anca Crupariu, Agencija za lekove i medicinska sredstva Rumunije (NAMMD)
  Veska Gergova, Agencija za lekove Bugarske (BDA)
  Goranka Marušić Kontent, Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED)
  Bisera Petrovska, Agencija za lekove i medicinska sredstva Republike Makedonije (MALMED)
  Željka Božović, Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS)
  Biljana Tubić, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBIH)
  Marta Gramazio, Agencija za lekove Italije (AIFA)
 • 16:00 - 18:00 Radionica - Veterinarski lekovi – kvalitet veterinarskog leka i 3D printing – mala sala
 • Svetlana Ibrić, Farmaceutski fakultet
  Aleksandra Labudović, ALIMS
  Svjetlana Mihaljica, ALIMS
  Žarko Jović, ALIMS
 • 21:00 - 01:00 Svečana večera - plava sala

  Draft program:

  Program of the 14. ALIMS Symposium with international participation “From vision to practice in the regulation of medicines and medical devices for human and veterinary use”
  Date and place: -06. October 2018 at the Hotel Šumarice in Kragujevac, Republic of Serbia
  Organizers: Medicines and Medical Devices Agency of Serbia (ALIMS), Serbian Chamber of Commerce - PKS, Association of Innovative Medicines Manufacturers - INOVIA, Association of Foreign Generic Medicines Manufacturers - GENEZIS

  Day one - Friday, October 5th 2018
 • 08:30 Registration of participants
 • 09:30 - 10:00 Opening of the meeting, Welcome speeches - blue hall
 • 10:00 - 12:30 I Session: Further harmonization with the requirements of the European Union in practice - blue hall
 • Moderator:
  Jadranka Mirković, ALIMS
  Lecturers and panelists:
  Mira Kontić, Ministry of Health of the Republic of Serbia
  Marko Erić, ALIMS
  Ivana Filipović, PKS
  Ljiljana Lupšić, INOVIA
  Miroslav Ćirković, GENEZIS
  Viktorija Dragojević Simić, Millitary Medical Academy
 • 11:00 - 12:30 II Session: Medicines for Veterinary use - Counterfeit medicines, resistance, marketing and consumption - small hall
 • Moderator:
  Gordana Žugić, ALIMS
  Lecturers:
  Dejan Krnjajić, Faculty of veterinary medicine, Belgrade
  Dragica Stojanović, Department for veterinary medicine, Faculty of agriculture, Novi Sad
  Pavle Zelić, ALIMS
 • 12:30 - 13:00 Break
 • 13:00 - 14:00 III Session: Regulatory experience in the use of cannabis for medical purposes - blue hall
 • Moderators:
  Jadranka Mirković, ALIMS
  Dobrila Bojović, ALIMS
  Lecturers:
  Goranka Marušić Kontent, Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the Republic of Croatia
  Valentina Cvetanovska, Medicines and Medical Devices Agency of the Republic of Macedonia
 • 14:00 - 16:00 Lunch break
 • 16:00 - 18:00 IV Session: International Cooperation of National Regulatory Authorities - blue hall
 • Moderator:
  Pavle Zelić, ALIMS
  Panelists:
  Anca Crupariu, National Agency for Medicines and Medical Devices of Romania
  Veska Gergova, Bulgarian Drug Agency
  Goranka Marušić Kontent, Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the Republic of Croatia
  Bisera Petrovska, Medicines and Medical Devices Agency of the Republic of Macedonia
  Željka Božović, Agency for medicines and medical devices of Montenegro
  Biljana Tubić, Agency for medicinal products and medical devices of Bosnia and Hercegovina
  Marta Gramazio, Italian Medicines Agency
 • 16:00 - 18:00 Workshop - Veterinary medicines - quality of veterinary medicines and 3D printing – small hall
 • Svetlana Ibrić, Faculty of Pharmacy, Belgrade
  Aleksandra Labudović, ALIMS
  Svjetlana Mihaljica, ALIMS
  Žarko Jović, ALIMS
 • 21:00 - 01:00 Gala dinner - blue hall
 • DRUGI DAN - Subota, 06 oktobar 2018.
 • 09:00 - 11:00 V sesija: Nova legislativa u oblasti medicinskih sredstava – plava sala
 • Moderator:
  Aleksandra Vujačić-Simić, ALIMS
  Predavači:
  Branislav Radivojević, ALIMS
  Mira Kontić, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
  Vesna Koblar, raPHARM
 • 09:00 - 11:00 Radionica: klinička ispitivanja lekova za humanu primenu – sala 6
 • Danka Tešić, ALIMS
  Violeta Ristić, ALIMS
  Tatjana Stojadinović, ALIMS
  Violeta Getova, Agencija za lekove Bugarske (BDA)
 • 11:00 - 11:30 Pauza
 • 11:30 - 13:00 VI: Serijalizacija - plava sala
 • Moderator:
  Pavle Zelić
  Predavači:
  Neil Lawrence, GlaxoSmithKline
  Morana Dostal, Hrvatska agencija za proveru autentičnosti lekova (HOPAL)
  Tikesh Ramtohul, PHOENIX group
 • 13:00 - 15:00 Ručak
 • 15:00 - 17:00 Radionice:
 • • Varijacije humanih lekova - regulatorna očekivanja u postupku prijave i procene varijacija o kvalitetu leka – mala sala
  Moderator:
  Ivana Džunić, ALIMS
  Panelisti:
  Mirjam Brcko Pecarić, BELUPO
  Tanja Vidojević, ALIMS
  Marija Čarapić, ALIMS
  Stana Ubavić, ALIMS
  Milica Lučić, ALIMS
  Dragana Avakumović, ALIMS
  • Vigilanca medicinskih sredstava – sala 6
  Aleksandra Vujačić Simić, ALIMS
  Branislav Radivojević, ALIMS
  Vesna Ševaljević, ALIMS

 • 09:00 - 11:00 V Session: New legislation in the field of medical devices - blue hall
 • Moderator:
  Aleksandra Vujačić-Simić, ALIMS
  Lecturers:
  Branislav Radivojević, ALIMS
  Mira Kontić, Ministry of Health of the Republic of Serbia
  Vesna Koblar, raPHARM
 • 09:00 - 11:00 Workshop: Clinical trials of medicines for human use – hall 6
 • Danka Tešić, ALIMS
  Violeta Ristić, ALIMS
  Tatjana Stojadinović, ALIMS
  Violeta Getova, Bulgarian Drug Agency
 • 11:00 - 11:30 Break
 • 11:30 - 13:00 VI: Serialization - blue hall
 • Moderator:
  Pavle Zelić
  Lecturers:
  Neil Lawrence, GlaxoSmithKline
  Morana Dostal, Croatian Organization for the Verification of Medicines Authenticity
  Tikesh Ramtohul, PHOENIX group
 • 13:00 - 15:00 Lunch
 • 15:00 - 17:00 Workshops:
 • • Variations of medicines for human use -regulatory expectations in the process of reporting and assessment of variations in medicines quality - small hall
  Moderator:
  Ivana Džunić, ALIMS
  Panelists:
  Mirjam Brcko Pecarić, BELUPO
  Tanja Vidojević, ALIMS
  Marija Čarapić, ALIMS
  Stana Ubavić, ALIMS
  Milica Lučić, ALIMS
  Dragana Avakumović, ALIMS
  • Medical Devices Vigilance – hall 6
  Aleksandra Vujačić Simić, ALIMS
  Branislav Radivojević, ALIMS
  Vesna Ševaljević, ALIMS

  Cena kotizacije

 • Puna kotizacija
  Podsećamo da je prilikom prijave neophodno odabrati jednu od radionica kao i da je broj mesta ograničen.
  Cena kotizacije je 35.000 RSD i uključuje učešće na skupu, materijal, knjigu Nacionalni registar lekova za 2018. godinu, kafe pauze i obroke za vreme trajanja simpozijuma i svečanu večeru 5. oktobra.

  Cena kotizacije je 35.000 RSD

Single Rooms

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Sed posuere consectetur est at lobortis. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis.

 • 4 Bedrooms
 • 2 Bathrooms
 • 2 Floors
 • No Garage
 • Built-In Grill
 • French Doors
 • Home Theater/Media Room
 • Outdoor Fireplace
 • Free WIFI
 • 2,091 sq.ft.
Location Hotel Šumarice, Kragujevac

Budimo u kontaktu

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo da nas kontaktirate!

*Sva polja su obavezna.

 • +381 (11) 28 33 063

European News Web Japan porn video Dynamo, Kiev dgivning samt Texas Rangers Team Pro Shop Asian sex video News Adidas Ncs Danmark best cheap phone from china cheap swiss gear backpack