Get Adobe Flash player

Konsultantsko preduzeće TTI Group d.o.o. iz Beograda od 1995. godine specijalizovano je i pretežno se bavi raznim aspektima vezanim za komunalnu problematiku.

Od 1998. godine TTI Group je zadužen za kompletno stručno i tehničko opsluživanje rada nedobitne asocijacije komunalnih preduzeća iz Srbije – Poslovnog udruženja komunalnih preduzeća ”Komdel” .

Osim konsultantskog servisa koji se kontinuirano pruža članicama PU “Komdel”-a, TTI Group na tržištu nastupa i nudi:

  • Izradu Feasibility studija i Cost benefit analiza kod planiranja investicija u komunalnu infrastrukturu (sistemi za vodosnabdevanje, odvođenje i prečišćavanja otpadnih voda, regionalne deponije i postrojenja za tretman komunalnog otpada, gradske toplane, veletržnice, javna parkirališta i garaže…)
  • Izradu planova upravljanja komunalnim otpadom i planova upravljanja posebnim tokovima otpada na opštinskom nivou i na nivou većih generatora otpada
  • Izradu Bussines planova i predinvesticionih elaborata u oblasti iskorišćenja sekundarnih sirovina, drugih segmenata reciklaže, kao i aktivnog korišćenja biootpada i biomase kao alternativnog izvora energije
  • Izradu elaborata i studija vezanih za razne oblike uspostavljanje partnerstva privatnog i javnog sektora na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou

Specifičan način davanja konsultantskog servisa komunalnim preduzećima

Razvoj i afirmacija Poslovnog udruženja ”Komdel” u dobroj meri su rezultat specifičnog načina na koji TTI Group komunicira sa komunalnim preduzećima- članicama Udruženja. Naime, razvijen je takav metod rada koji omogućava da menadžment komunalnih preduzeća može brzo da dobije pomoć i informacije:

  • U segmentu politike cena, poreza, mogućnosti nabavke opreme i delova
  • U unapređenju organizacije rada preduzeća, planiranju razvoja i uvođenju novih organizacionih postupaka i tehnologija
  • U rešavanju pojedinačnih problema komunalnog preduzeća

Poseban kvalitet je u tome što ovaj metod rada forsira dvosmernu komunikaciju čime je postignuto da se dobra iskustva brzo i lako prenose iz jedne u drugu sredinu. 

Bedz KPU final_resize


NCS European websites Ncs's News free sex movie Japan porn video cheap Ncs tumi backpack NCS European News Web Ncs Shopping NCS European News Web Asian sex video Ncs National news